MEL­LERS­TA OCH NOR­RA EUROP A

STOR BRITANNIEN, TYSKLAND , HOL­LAND, LUX­EM­BURG, ÖS TERRIKE, BEL­GI­EN, SCHWEIZ OCH SKAN­DI­NA­VI­EN

Plaza Uomo - - MANUAL -

STOR­BRI­TAN­NI­EN Dra­kes Dra­kes eg­na flagg­skepps­bu­tik är ett ofrån­kom­ligt be­sök för al­la slips­fan­tas­ter. I den vack­ra te­gel­bygg­na­den som ti­di­ga­re var ett konst­gal­le­ri åter­finns den brit­tis­ka ac­ces­so­arjät­tens he­la slips- och ac­ces­so­ar­kol­lek­tion samt ett mind­re ur­val av skor, ka­va­jer, skjor­tor och stic­kat. 3 Clif­ford Stre­et, Lon­don

An­der­son & Shep­pard Sa­vi­le Row-skräd­da­ren An­der­son & Shep­pard öpp­na­de i fjol en li­ten fi­li­al som fo­ku­se­rar på fri­tids­klä­der och ac­ces­so­a­rer. En vik­tig del i bu­ti­ken är skräd­dar­fir­mans byx­or som de ut­veck­lat i sam­ar­be­te med en ita­li­ensk byx­till­ver­ka­re och brit­tis­ka vä­ve­ri­er. 17 Clif­ford Stre­et, Lon­don

Christop­her Bar­ry Låt in­te den till sy­nes blyg­sam­ma en­trén lu­ra dig. Christop­her Bar­ry är en her­re­ki­pe­ra­re av gam­malt snitt som in­tro­du­ce­rat fle­ra sto­ra ita­li­ens­ka mär­ken på den brit­tis­ka mark­na­den. Old Bond Stre­et 1B, Bath

Flan­nels Eng­lands störs­ta obe­re­o­en­de lyx­ked­ja med åt­ta bu­ti­ker runt om i lan­det. Bu­ti­ken i Man­ches­ter er­bju­der ut­ö­ver bu­tikskon­cep­tets or­di­na­rie ut­bud av väl­kän­da de­sig­ners även ma­de to me­a­su­re-tjänst med bland an­nat Ca­na­li och Tom Ford. The Avenue Crown Squa­re, Man­ches­ter

Kaf­ka Mo­dern herr­mo­de­bu­tik med fo­kus på väl­klätt mo­de i ett li­te le­di­ga­re snitt. Ofodrat från Bog­li­o­li och Ba­re­na blan­das här med brit­tiskt sko­hant­verk från Church’s och Tric­ker’s. 5 Al­ford Pl, Aber­deen

The Bu­reau Ir­lands själv­kla­ra mo­de­till­håll he­ter The Bu­reau. Sti­len är ung och mo­dern med fo­kus på ro­bust workwear sna­ra­re än ita­li­ensk få­fänga. 310 Newtownards Ro­ad, Bel­fast

HOL­LAND

Oger Hol­ländsk stil­gi­gant med bu­ti­ker i Ams­ter­dam, Haag, Rot­ter­dam och An­twer­pen. Störs­ta bu­ti­ken i Ams­ter­dam rym­mer av­del­ning­ar som Dres­sed for Suc­cess, The Boar­droom och Ate­li­er Ita­lia som till­sam­mans sam­lar väl­klädd kon­fek­tion och spor­tigt fri­tidsmo­de från värl­dens främs­ta till­ver­ka­re.

Frans Boo­ne I den lil­la byn Slu­is, pre­cis vid grän­sen till Bel­gi­en, lig­ger en av Eu­ro­pas all­ra mest ton­gi­van­de herr­mo­de­bu­ti­ker. Från Ne­a­pel­skräd­da­re till skan­di­na­vis­ka upp­stic­ka­re; Frans Boo­ne har hand­ploc­kat ett im­po­ne­ran­de ut­bud av det so­fisti­ke­ra­de herr­mo­dets just nu in­tres­san­tas­te till­ver­ka­re. Ka­pel­lestraat 17, Slu­is

Pauw Fa­mil­jeägd bu­tik som i över 50 år klätt stil­säk­ra Ams­ter­dam-bor. Fo­kus lig­ger på ita­li­enskt mo­de med till­ver­ka­re som Ce­sa­re At­toli­ni, Ki­ton och Ca­ru­so. Van Baer­lestraat 48, Ams­ter­dam

BEL­GI­EN

La Mai­son De­gand Vac­kert be­lä­gen i pam­pig 1800-tals­bygg­nad bju­der Le Mai­son De­gand på en säll­synt stilupp­le­vel­se. Bu­ti­ken är upp­de­lad i tre de­lar där hu­vud­de­len med ko­sty­mer och eget skrädderi kom­plet­te­ras med en egen sko- och sportswearav­del­ning. 415, Avenue Lou­i­se, Brys­sel ÖS­TER­RI­KE Rey­er Med si­na sto­ra glas­föns­ter på ut­si­dan lik­nar Rey­er i ös­ter­ri­kis­ka Hal­le­in sna­ra­re ett arkitektritat IT-kon­tor än en mo­de­bu­tik. In­si­dan är spar­sma­kat in­redd med fram­för allt mo­der­na ita­li­ens­ka mär­ken som spor­ti­ga Aspe­si, Her­no och In­co­tex. Weißger­ber­weg 2, Hal­le­in

Kni­ze An­rikt skräd­dar­hus som vägg i vägg med skräd­de­ri­et även er­bju­der en klas­sisk her­re­ki­pe­ring. Med mär­ken som Ki­ton och Bri­o­ni ge­nom­sy­ras den­na mo­de­in­sti­tu­tion av kom­pro­misslös klas­sisk kva­li­tet. Gra­ben 13, Wi­en TYSKLAND Braun Med två bu­ti­ker i cen­tra­la Ham­burg står Braun Ham­burg för Tysklands kanske all­ra mest im­po­ne­ran­de ut­bud av va­ru­mär­ken, från su­per­lyx­i­ga Tom Ford till chica Mar­ni och Saint Lau­rent. Drivs i dag av tred­je ge­ne­ra­tio­nen ge­nom Lars Braun och har även en fö­re­döm­lig webb­s­hop. Mönc­ke­bergs­traße 17, Ham­burg

Mi­chael Jondral Han­no­ver-bu­ti­ken Mi­chael Jondral hand­ploc­kar det bäs­ta från Ita­li­en. Här hit­tar du vid si­dan av namn­kun­ni­ga till­ver­ka­re bland an­nat pa­ra­ply­er från Ita­li­ens älds­ta pa­ra­ply­ma­ka­re Fran­se­sco Mag­lia och

slip­sar från den lil­la Mi­la­no-atel­jén Petro­ni­us. Bu­ti­ken bju­der re­gel­bun­det in si­na le­ve­ran­tö­rer för att lå­ta dem vi­sa upp kol­lek­tio­nen. Kar­marsch­str. 37–39, Han­no­ver

Möller & Möller Han­no­ver-ba­se­ra­de eki­pe­ra­ren Möller & Möller är an­sedd som en av Eu­ro­pas främs­ta. Bu­ti­ken har se­dan star­ten ett nä­ra sam­ar­be­te med någ­ra av Ita­li­ens vas­sas­te ko­stym- och skjort­till­ver­ka­re. Sko­ut­bu­det med mär­ken som Al­den och ex­cent­ris­ka Sil­va­no Lat­tan­zi im­po­ne­rar ex­tra där bu­ti­ken kon­stant sägs ha över 600 par i la­ger. Jo­achimstraße 4,Han­no­ver

Di­ehl & Di­ehl På dry­ga 200 kvadrat­me­ter er­bju­der Di­ehl & Di­ehl ita­li­enskt herr­mo­de med brit­tisk touch från mär­ken som Lu­ci­a­no Bar­be­ra och Sar­to­ria Par­te­no­pea. På sko­si­dan stic­ker bland an­nat Wi­en­ba­se­ra­de Alt Wi­en ut li­te ex­tra. Hoch­stras­se 45–47, Frank­furt

C.Wirsch­ke Mo­dern mo­de­bu­tik där den äk­ta mat­tan byts ut mot sten­golv och av­ska­lad in­red­ning. Till skill­nad från många av lan­dets mer kon­ser­va­ti­va eki­pe­ra­re bju­der C.Wirsch­ke på mo­dernt herr­mo­de från bland an­nat Etro, Tag­li­a­to­re och Bog­li­o­li. Ste­instraße 2, Düs­sel­dorf

Sobs Med mär­ken som Ca­ru­so, Ki­ton och San­to­ni känns ut­bu­det på Köln­bu­ti­ken Sobs som häm­tat från Flo­rens och mo­de­mäs­san Pit­ti Uo­mo. Vid si­dan av fle­ra spän­nan­de mo­de­till­ver­ka­re bju­der Sobs även på ett brett ur­val av dof­ter. Hah­nenstraße 10, Köln

Bernd Walte­mo­de Bernd Walte­mo­de är med sin väl­kam­ma­de fri­syr och pryd­li­ga mu­stasch nå­got av en le­gen­dar i tyskt herr­mo­de. I den eg­na bu­ti­ken blan­dar Herr Walt­mo­de Ne­a­pel-skräd­da­re som Ru­bi­nac­ci och At­toli­ni med ja­panskt hant­verk från Ca­mos­hita. Haupt­str. 88–90, Bens­heim

LUX­EM­BURG

Thil­ges Lux­em­burgs star­kas­te herr­mo­de­bu­tik he­ter Thil­ges. Här blan­das spor­tigt ita­li­enskt från Tod’s och Bru­nel­lo Cu­ci­nel­li med väl­kän­da namn som Hackett och Er­me­ne­gil­do Zeg­na. 17 rue Beau­mont, Lux­em­bourg

SCHWEIZ

Tro­is Pom­mes Uo­mo Tro­is Pom­mes med bu­ti­ker i Zürich, Ba­sel, St. Mo­ritz och Gstaad hö­jer mo­de­gra­den i det lil­la lan­det i Eu­ro­pas mitt. Sko­hant­verk från John Lobb blan­das med snävt skur­na ko­sty­mer från Thom Brow­ne i en av lan­dets all­ra mest ton­gi­van­de bu­tikskon­cept. Weg­gen­g­as­se 1, Zürich

Sal­ver­to­re Schito Med mär­ken från Mar­tin Mar­gi­e­la till ofod­ra­de Lar­di­ni och ita­li­ens­ka ac­ces­soar­hu­set Ro­da rik­tar sig Sal­ver­to­re Schito till en mo­dern väl­klädd kund. För den som in­te kan hit­ta rätt stor­lek er­bju­der Zürich-bu­ti­ken även en be­spo­ke-tjänst i sam­ar­be­te med ett skrädderi i Ne­a­pel. In Gas­sen 14, Zürich

Dolph Sch­mid I jäm­fö­rel­se med ovan nämn­da schwei­zis­ka ex­em­pel är Dolph Sch­mid en her­re­ki­pe­ring av nå­got tra­di­tio­nel­la­re snitt. På en­trépla­net möts kun­den av spor­tigt mo­de från bland an­nat Her­no och In­co­tex, me­dan ovan­vå­ning­en bju­der på väl­skräd­da­de ko­sty­mer från till­ver­ka­re som Ce­sa­re At­toli­ni. Bahn­hofstras­se 18, Zürich

SKAN­DI­NA­VI­EN

Sau­ma Grun­dar­na Ol­li Holstik­ko och Tu­o­mo Pynt­tä­ri är bå­da ut­bil­da­de skräd­da­re och star­ta­de ef­ter att ha sak­nat en kva­li­tets­be­to­nad finsk her­re­ki­pe­ring Sau­ma. Fo­kus lig­ger på Ita­li­en med mär­ken som Mabro, Tom­boli­ni och Ca­ru­so. Till­sam­mans med den nå­got lyx­i­ga­re bu­ti­ken Fe­re hör det­ta till ett själv­klart stil­stopp i Fin­lands hu­vud­stad. Ar­ka­di­an­ka­tu 15,Helsing­fors

Bin­de­søl Med väl­kän­da mo­de­namn som Bru­nel­lo Cu­ci­nel­li, Er­me­ne­gil­do Zeg­na och Mon­c­ler, men även svens­ka Sten­ströms, hör Bin­des­bøl till Kö­pen­hamns och Dan­marks le­dan­de mo­de­bu­ti­ker. Den två vå­ning­ar höga bu­ti­ken vid Kong­ens Ny­torv är spar­sma­kat in­redd i skan­di­na­visk stil. Kong­ens Ny­torv 20, Kö­pen­hamn

Fer­ner Jacob­sen Fer­ner Jacob­sen med bu­ti­ker i Oslo och Fred­riks­stad har än­da se­dan 1916 klätt grann­lan­det i väst. Den ståt­li­ga bu­ti­ken i cen­tra­la Oslo rym­mer ko­sty­moch fri­tidsmo­de från bland an­nat Cor­ne­li­a­ni och Po­lo Ralph Lau­ren. Stor­tings­ga­ta 14, Oslo

UKRAI­NA

Sa­na­hunt Ukrai­na är en lyx­mark­nad på fram­fart. Ton­gi­van­de för ut­veck­ling är den 7 000 kvadrat­me­ter sto­ra bu­ti­ken Sa­na­hunt i en vac­ker 1800-tals­bygg­nad mitt i cen­tra­la Ki­ev. Men glöm vul­go­lyx och blaf­fi­ga lo­go­ty­per, Sa­na­hunt blan­dar ita­li­ens­ka mär­ken som Borsalino, Bri­o­ni och Ma­lo med so­fisti­ke­ra­de mo­de­hus som Bal­main och Pra­da. Grushev­sko­go stre­et 8/16, Ki­ev

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.