5x stil

Plaza Uomo - - PORTRÅTT -

Skor av John Lobb ”Jag tit­tar myc­ket på mäns hän­der och skor. Det hjäl­per mig att för­stå de­ras ­ka­rak­tär. Mi­na eg­na skor lå­ter jag gö­ra hos en av ­Lon­dons älds­ta sko­ma­ka­re, John Lobb. Men fle­ra har jag ärvt av min far. Någ­ra från Tod’s

ock­så, som jag fak­tiskt tyc­ker myc­ket om.”

Ärv­da ko­sty­mer ”En gång tap­pa­de de bort mitt ba­gage un­der en re­sa till New York. Då gick jag till Brooks

Brot­hers, och de klä­der­na bär jag fak­tiskt fort­fa­ran­de. An­nars kan jag tyc­ka om Ralph Lau­rens vin­ta­ge­plagg – de ser gam­la ut.

I öv­rigt har jag ärvt mi­na klä­der.”

Mått­syd­da skjor­tor ”Jag lå­ter sy upp dem i Rom, hos Sar­to­ria ­Sa­gri­pan­ti. Jag lå­ter gö­ra dem med nam­net

på min dot­ter, när jag dör är de hen­nes.”

Bar­be­ra­re. ” Var ti­on­de dag an­sar jag skäg­get hos bar­be­ra­ren. Jag har en i var­je stad. I New York går jag till The Grand Cen­tral Sta­tion där det finns en fan­tas­tisk bar­ber shop som ­an­vän­der si­ci­li­anskt rak­blad – så­da­na som ma­fi­o­si ­an­vän­de för att skä­ra hal­sen av folk. I ­Lon­don går jag till Har­rods, en trap­pa ned, och i ­Mi­la­no till un­der­ba­ra An­ti­ca Bar­bi­e­ria Col­la. På Vi­a­le Pa­o­li i Rom har jag en ro­lig ­bar­be­ra­re som sä­ger ”Bu­on­gi­or­no ­ar­chitet­to” till mig var­je gång se­dan 20 år till­ba­ka. ­Se­dan mutt­rar han när jag sä­ger att jag

in­te är ar­ki­tekt.”

Kni­ze Ten Fragran­ce. ”Jag har sam­ma par­fym se­dan 30 år. Det är av­sikt­ligt, ef­tersom dof­ter stan­nar kvar i ­min­net. På så sätt minns jag mi­na gam­la

flick­vän­ner när jag var ung och vac­ker.”

Skräd­da­rens märk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.