John Werich Skribent

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

För någ­ra år se­dan ­flyt­ta­de mång­syss­la­ren John ­Werich till Flo­rens för att stu­de­ra mo­de­de­sign. Ef­ter två år hop­pa­de han av, men be­hål­ler mo­det i sitt liv ge­nom att skri­va om äm­net för fle­ra oli­ka ma­ga­sin och in­te minst Pla­za Uo­mo.

– Att skri­va om mo­de­värl­den för en tid­ning som den­na känns väl­digt spän­nan­de. Jag vill ge lä­sar­na en möj­lig­het att se den ­and­ra si­dan av mo­det, in­te ba­ra ca­t­walks och mo­del­ler ut­an ock­så hant­ver­ket och in­tri­ger­na ba­kom.

Ut­ö­ver sin roll som skribent är John dess­utom in­red­nings­fo­to­graf, de­ko­ra­tör, oliv­ol­je pro­du­cent och bok­hand­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.