ASI­EN

JA­PAN, KO­REA OCH HONG­KONG

Plaza Uomo - - MANUAL -

HONG­KONG Tas­sels Hong­kongs bäs­ta sko­ut­bud åter­finns på Tas­sels. Med va­ru­mär­ken från brit­tis­ka Ed­ward Green och Croc­kett & Jo­nes till ame­ri­kans­ka Al­den och ita­li­ens­ka Bon­to­ni till­go­do­ser bu­ti­ken al­la tänk­ba­ra sko­fe­ti­scher. The Land­mark, Cen­tral, Hong­kong

JA­PAN

Uni­ted Ar­rows Ja­pan och To­kyo är det väl­skräd­da­de herr­mo­dets kanske all­ra mest in­no­va­ti­va mark­na­der. Uni­ted Ar­rows har med sin kre­a­ti­va le­da­re Ya­suto Ka­mos­hita va­rit en ton­gi­van­de ak­tör se­dan star­ten 1989. Det eg­na mär­ket är en unik fu­sion mel­lan ita­li­enskt, ame­ri­kanskt och brit­tiskt, upp­sty­lat med ja­pansk stil­käns­la. Spa­na gär­na in bu­tikskon­cep­tets The So­ve­rei­gn House för en mer klas­sisk stil. 3-28-1 Jin­gumae, Shi­buya-ku, To­kyo

Ise­tan Ett av To­kyos älds­ta va­ru­hus som öpp­na­de re­dan 1886. Flagg­skepps­bu­ti­ken i Shin­ju­ku be­står av he­la åt­ta bygg­na­der där få om nå­gon kan kon­kur­re­ra med fler va­ru­mär­ken. 3-14-1 Shin­ju­ku, To­kyo

Beams F Bu­tikskon­cep­tet Beams som ti­di­ga­re fo­ku­se­rat på ame­ri­kansk ca­su­al-we­ar lan­se­ra­de 1978 Beams F, där F:et står för Futu­re. Fo­kus är på eu­ro­pe­is­ka klassiker där den två vå­ning­ar höga bu­ti­ken i Jin­gumae blan­dar topp­kon­fek­tion från Ita­li­ens främs­ta med ett pris­värt eget mär­ke. To­kyo1F/2F, 3-25-14 Jin­gumae

To­mor­rowland En av Ja­pans och To­kyos verk­li­ga trend­sät­ta­re. Stän­digt i nya sam­ar­be­ten hit­tar To­mor­rowland pre­cis som nam­net an­ty­der det bäs­ta från det se­nas­te, men har sam­ti­digt en im­po­ne­ran­de koll på mer väl­klätt herr­mo­de. 1F & B1, 1-23-16 Shi­buya, To­kyo

EST­na­tion Su­per­so­fisti­ke­rat va­ru­hus som är värt ett be­sök ba­ra för att stu­de­ra in­red­ning­en. Ut­bu­det fo­ku­se­rar på fram­för allt eu­ro­pe­iskt mo­de och sträc­ker sig från Dri­es Van No­ten till skräd­dat från Bel­vest och Isa­ia. Dess­utom rym­mer EST­na­tion ett im­po­ne­ran­de doft­ut­bud. Rop­pon­gi Hills 6-10-2, Rop­pon­gi, Mi­na­to-ku, To­kyo

Hankyu Men’s Ja­pan är kanske främst känt för si­na sto­ra va­ru­hus. Störs­ta herr­mo­de­va­ru­hu­set är Hankyu i Osa­ka på he­la 16 000 kvadrat­me­ter. Vid si­dan av namn­kun­ni­ga eu­ro­pe­is­ka de­sig­ners finns här även en spe­ci­alav­del­ning med mått­sytt från bland an­nat le­gen­da­ris­ka Pa­ris-ba­se­ra­de skräd­de­ri­fir­man Ci­fo­nel­li. 7-10 Ka­ku­dacho Ki­ta-ku, Osa­ka

Stras­bur­go Star­ta­de 1990 och har i dag tio bu­ti­ker runt om Ja­pan och Shang­hai. Drivs av Li­dea Group som även är asi­a­tisk agent för fle­ra ita­li­ens­ka pre­mi­um­mär­ken som Ki­ton och Cru­ci­a­ni. I jäm­fö­rel­se med många av de stör­re ja­pans­ka va­ru­hu­sen är an­ta­let mär­ken gans­ka blyg­samt, men med ett hand­ploc­kat och högin­tres­sant ut­bud är Stras­bur­go väl värt ett be­sök. 3-18-1 Mi­na­mi Aoya­ma, Mi­na­to­ku, To­kyo SYD­KO­REA Lans­me­re Döpt ef­ter ett ex­klu­sivt ita­li­enskt ko­stym­tyg hö­jer Lans­me­re stil­ni­vån i Syd­ko­rea. Som kund kan du väl­ja mel­lan att få en ko­stym upp­sydd av bu­ti­kens skräd­da­re el­ler att kö­pa fär­digsydd svid från mär­ken som Ce­sa­re At­toli­ni och Sar­to­ria Par­te­no­pea. Dess­utom er­bju­der Lans­me­re ett brett ut­bud av väl­gjor­da skor och ac­ces­so­a­rer. 83-1 Su­song-Dong, Jongno-Gu, Se­oul

Uni­pair Syd­ko­re­as sko­bu­tik num­mer ett. Klas­sis­ka sko­till­ver­ka­re som ame­ri­kans­ka Al­den och brit­tis­ka Ed­ward Green blan­das med mind­re kän­da

sko­ma­ka­re som Flo­rens­ba­se­ra­de Ste­fa­no Be­me. Bu­ti­ken rym­mer även lä­der­va­ror, skovård och ac­ces­so­a­rer. Sin­sa-dong, Gang­nam-gu, Se­oul

Shin­se­gae Shin­se­gae är Syd­ko­re­as förs­ta va­ru­hus och i dag även ett av värl­dens störs­ta. Flagg­skepps­bu­ti­ken i cen­tra­la Se­oul har vid si­dan av en rad fri­ståen­de mo­de­bu­ti­ker med någ­ra av värl­dens främs­ta mo­de­hus re­pre­sen­te­ra­de även ett eget konst­gal­le­ri och en park­träd­gård på övers­ta vå­ning­en med kafé­ser­ve­ring för tröt­ta shop­ping­gäs­ter. 52-5 Chung­mu­ro, 1-ga, Jung-gu, Se­oul

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.