Stil­rap­port

In­spi­re­ran­de in­ter­vju­er och färs­ka ny­he­ter från den ­väl­skräd­da­de värl­den.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Jo­han mag­nus­son Matthias Huss Text fo­to

Ef­ter att ha fin­sli­pat si­na söm­nads­kun­ska­per un­der fle­ra år syr Sa­man Amel eg­na ex­klu­si­va slip­sar. Och han når kun­der över he­la värl­den. Sa­man Amel per­so­ni­fi­e­rar den slit­na kly­schan om öv­ning och fär­dig­het. – Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av söm­nad och hant­verk, sä­ger han. Det tog lång tid in­nan jag be­mäst­ra­de tek­ni­ken att gö­ra en six-­foldslips (som sak­nar in­ner­fo­der, men än­då får viss sta­bi­li­tet av en sär­skild ­vik­ning, red. anm.), där vår kon­struk­tion och tyg­val gör den full av liv i stäl­let för att hänga likt en styv rem över ma­gen som en si­den­slips.

Ar­bets­pro­ces­sen är lång och tå­la­modskrä­van­de. För att slip­pa stres­sa fram nå­got tac­kar va­ru­mär­ket åter­kom­man­de nej till in­tres­se­ra­de ­bu­tiks­åter­för­säl­ja­re – kun­der­na hit­tar ju till ho­nom än­då.

Slip­sar­na kos­tar från 1 000 kro­nor och hit­tas på www.sama­na­mel.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.