Bu­ti­ken

Jan Berglunds Ja­ber fi­rar 40 år som bu­tik i herr­mo­dets tjänst.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Eva mag­nus­zews­ka Text An­ton öst­lund Fo­to

Jan Berglund är en er­fa­ren her­re i sti­lens tec­ken och grun­da­re till den li­ka stil­ful­la kon­fek­tions­bu­ti­ken Ja­ber. Ja­ber eta­ble­ra­des re­dan 1974 och har se­dan dess va­rit många mo­desin­na­de mäns fa­vo­rit­bu­tik i Uppsa­la. 2012 öpp­na­de Ja­ber sin förs­ta bu­tik på Strand­vä­gen i Stock­holm och i år fyl­ler kon­fek­tions­pär­lan allt­så 40 år.

– Vi har ald­rig fi­rat ett ju­bi­le­um ti­di­ga­re men 40 år känns verk­li­gen stort, så i år blir det min­sann ka­las.

På gal­gar­na häng­er allt­i­från skräd­dar­syd­da ­ko­sty­mer till no­ga ut­ploc­ka­de basplagg. Till en bör­jan in­ne­höll ­bu­ti­ken en­dast herr­kon­fek­tion, men ef­ter hand har man även sat­sat på dam­mo­de. Jans de­vis är att till­go­do­se ­al­las be­hov och pre­fe­ren­ser – men led­or­det är själv­klart ­kva­li­tet, och helst ita­li­ensk så­dan. Mär­ke­na Ca­na­li och Cor­ne­li­a­ni är Ja­bers två grund­pe­la­re och li­ka stå­en­de i ked­jans sor­ti­ment som i Jans egen gar­de­rob.

Vad är ditt fa­vo­rit­plagg?

– Av ar­tig­hets­skäl job­bar jag all­tid i ko­stym, då hand­lar det om fa­vo­rit­fab­ri­kat sna­ra­re än plagg. Jag går näs­tan all­tid i Ca­na­li­ko­sty­mer, de hål­ler ­stän­digt en hög klass.

När var herr­mo­det som bäst?

– Det är egent­li­gen löj­ligt att ta­la om sex­tio­ta­let, men på den ti­den fanns svens­ka kon­fek­tio­nä­rer och då var al­la plagg ock­så syd­da på det sätt som i dag ­an­ses va­ra väl­digt ex­klu­sivt. Des­sa för­svann ef­ter ­sex­tio­ta­let, in­te ba­ra från Sve­ri­ge ut­an från många ­and­ra län­der ef­tersom Ki­na i prin­cip tog över kläd­till­verk­nings­in­du­strin. Men de mest fram­gångs­ri­ka kon­fek­tio­nä­rer­na finns fort­fa­ran­de kvar i Ita­li­en.

Vil­ket är ditt förs­ta stilmin­ne?

– Då jag 1971 flög till USA med ett säll­skap in­om mo­debran­schen. Vi ha­de ko­sty­mer på oss som ­ame­ri­ka­ner­na to­talt för­bluf­fa­des över. Jag minns ­tyd­ligt hur de im­po­ne­ra­des av mi­na klä­der.

Hur ser du ut helst?

– Jag går näs­tan all­tid i nå­gon sorts blå ko­stym. Det är en färg som all­tid lyf­ter. Ditt säms­ta mo­de­köp?

– Ing­et. Man mås­te tro på det man gör.

Jan Berglund grun­da­de Ja­ber 1974. Se­dan förs­ta da­gen job­bar han all­tid i ko­stym – helst en blå så­dan för att ge sig själv ett lyft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.