att mö­ta la­po

Plaza Uomo - - LEDARE - konrad ols­son chef red ak­tör

Jag vet in­te hur ni bru­kar gö­ra gö­ra, men när jag kän­ner mig li­te ne­re och sak­nar in­spi­ra­tion i var­da­gen går jag in på Goog­le och gör en bild­sök­ning på nam­net La­po El­kann. Ome­del­bart får jag ex­plo­sion av fär­ger, möns­ter och egen­sin­ni­ga bland­ning­ar som rör sig på en per­fekt gräns mel­lan skräd­de­ri­konst och stre­ets­mart­het.

När vi tit­tar på vil­ka pro­fi­ler som skul­le kun­na pas­sa på Pla­za Uo­mos om­slag så ut­går vi all­tid från tid­ning­ens vär­de­ord: det ska hand­la om per­son­lig stil, ge­nu­int hant­verk och star­ka tra­di­tio­ner. Få per­so­ner upp­fyl­ler des­sa kri­te­ri­er med stör­re kraft och in­ten­si­tet än just La­po El­kann. Som ar­vinge till Fi­at-fa­mil­jen Ag­nel­li är han bå­de del av den ita­li­ens­ka folk­sjä­len och de­lä­ga­re i någ­ra av värl­dens star­kas­te va­ru­mär­ken – från Fi­at till Fer­ra­ri till Ju­ven­tus. Många in­dustri­ar­ving­ar skul­le nöja sig med den port­fo­li­on, men La­po har en­vist byggt sin egen kar­riär, och är nu på god väg att ska­pa ett helt eget fö­re­tagsim­pe­ri­um, med ut­gångs­punkt från mo­de­mär­ket Ita­lia In­de­pen­dent Group och re­klam­by­rån In­te­pen­dent Ide­as.

För­må­gan att rö­ra sig le­digt mel­lan re­klam­värl­den, bil­bran­schen, mo­de­värl­den och den in­ter­na­tio­nel­la sfä­ren av börsbolag gör att han sak­nar mot­styc­ke i det mo­der­na af­färs­li­vet.

Än­da se­dan Pla­za Uo­mo var ett tan­ke­frö i vår publisher Christop­her Öst­lunds hjär­na har en La­po va­rit högst på öns­ke­lis­tan över in­ter­vju­ob­jekt. Det fanns så­le­des en god por­tion för­vän­tan när jag och Christop­her fick ett unikt mö­te med La­po över en lunch i Stock­holm i no­vem­ber för­ra året.

La­po pra­tar fort, tän­ker fort, age­rar fort och tycks i al­la av­se­en­den le­va fort, in­te helt olikt Fer­ra­ri-bi­lar­na han fö­re­trä­der. Men det som är slå­en­de när man mö­ter ho­nom är hur ge­nu­in han upp­fat­tas.

– Jag är över­ty­gad om att man kan lyc­kas och sam­ti­digt va­ra snäll. Man kan vin­na slag i af­färs­li­vet ut­an att hug­ga nå­gon i ­ryg­gen. Man kan ut­ma­na sin kon­kur­rent ut­an att va­ra ar­ro­gant. Man kan vin­na ut­an att fus­ka, sä­ger han i in­ter­vjun.

Du hit­tar he­la be­rät­tel­sen om hur den ita­li­ens­ke sti­li­ko­nen vän­de sitt mör­ka för­flut­na till en fram­gångs­sa­ga med start på ­si­dan 38.

Trev­lig läs­ning!

Publisher Christop­her Öst­lund, La­po El­kann och un­der­teck­nad i Stock­holm, no­vem­ber 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.