Tyg­kung­en

Plaza Uomo - - JOURNAL - Jm

Miche­le Ve­ne­zi­a­no, ny tek­nisk kon­sult på Borås­mär­ket Ca­va­li­e­re, vem är du?

– Jag har haft an­svar för ­ty­ger och de­sign i över tju­go år för ­ita­li­ens­ka topp­mär­ken, såsom Va­len­ti­no och ­Cor­ne­li­a­ni. Nu ar­be­tar jag med ­Ca­va­li­e­res egen fa­brik i Tjec­ki­en för att yt­ter­li­ga­re ­för­fi­na kol­lek­tio­ner­na.

Vil­ken skill­nad kom­mer vi att kun­na se?

– Allt­i­från en än­nu mer ­sar­to­ri­ell ­de­sign med må­let att gö­ra Ca­va­li­e­re till ett stort ita­li­enskt mär­ke in­om två år he­la vägen ner till de­talj­ni­vå. Vi ­job­bar med knap­par, li­ning­en på ­ka­va­jens ­in­si­da och na­tur­ligt­vis ty­ger, där vi ­bör­jar ar­be­ta med Zeg­na vid si­dan av Lo­ro Pi­a­na.

Hur ser vå­rens fi­nas­te ko­stym ut?

– Den djup­blåa, tvåknäpp­ta är ­all­tid viktigast, även om jag ock­så är svag för en väl­digt ljust grå färg. Svart? Det ­pas­sar bätt­re på julaf­ton!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.