Sti­ligt regn­skydd

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Det skan­di­na­vis­ka väd­ret läm­nar ty­värr myc­ket kvar att öns­ka även un­der som­mar­halv­å­ret. Ita­li­ens­ka Aspe­si le­ve­re­rar ut­märk­ta yt­ter­plagg som gör att vi på ett snyggt sätt kan skyd­da oss mot osta­di­ga­re vä­der. Fö­re­ta­get som ­grun­da­des i nor­ra Ita­li­en 1969 av Al­ber­to Aspe­si har kom­mit att bli sy­no­nymt med stil­re­na yt­ter­plagg i funk­tions­ma­te­ri­al. Mest kän­da är de kanske för sin tolk­ning av den klas­sis­ka mi­li­tär­jac­kan M-65 som fö­re­ta­get har valt att kal­la Fi­eld jac­ket. Den finns stän­digt i kol­lek­tio­nen i oli­ka ut­fö­ran­den. I vår fö­re­drar vi de­ras bei­gea el­ler grö­na li­te tun­na­re som­mar­mo­dell Fi­eld kurz. ob www.aspe­si.com

Aspe­sis klas­sis­ka mi­li­tär­jac­ka Fi­eld Jac­ket finns stän­digt i de­ras kol­lek­ti­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.