det vå­ras för­ loa­fern

Plaza Uomo - - JOURNAL -

En sko­mo­dell som kom­mer starkt un­der de ­var­ma­re må­na­der­na på året är loa­fern. I vår tyc­ker vi att det är en mo­dell till­ver­kad av häst­lä­der, el­ler cor­do­van som det van­li­ga­re kal­las, som är mest in­tres­sant. Spans­ka Car­mi­na har ett brett ut­bud av loa­fers i det­ta ex­klu­si­va ma­te­ri­al och job­bar en­dast med Hor­ween som är det le­dan­de gar­ve­ri­et på om­rå­det. Fa­mil­jen Al­ba­la­de­jo med över 150 års er­fa­ren­het i skobran­schen har se­dan de star­ta­de just Car­mi­na 1997 vi­sat att den spans­ka skotra­di­tio­nen är att räk­na med. Mär­ket har de se­nas­te åren bli­vit omått­ligt po­pu­lärt och säljs i Stock­holm hos Paul & fri­ends och Sko­ak­tie­bo­la­get. ob www.car­mi­nasho­e­ma­ker.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.