La­pos instagram

På Instagram­kon­tot @la­poin­de­pen­dent får man föl­ja La­po El­kanns ex­tra­va­gan­ta livs­stil värl­den över.

Plaza Uomo - - INTERVJU -

1. La­po El­kann äter ham­bur­ga­re på Max i Stock­holm i no­vem­ber 2013. 2. Med sin hund­tandsmönst­ra­de Fi­at 500 i Tu­rin i feb­ru­a­ri 2014. 3. Med ja­pans­ka Vo­gues chefre­dak­tör An­na Del­la Rus­so i de­cem­ber 2013. 4. I Sun­dan­ce i ja­nu­a­ri 2014 för att lan­se­ra fil­men Dal­las Buy­ers Club. 5. Blir fo­to­gra­fe­rad av spans­ka El­le, no­vem­ber 2013.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.