La­po el­kann

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Född: 1977 i New York. Yr­ke: Ent­re­pre­nör och ­kre­a­tör. ”I dag kan man in­te va­ra det ena ut­an det and­ra

om man ska lyc­kas.” Gör: Dri­ver kläd- och glas­ö­gon­mär­ket Ita­lia In­de­pen

dent Group som ny­li­gen ­öpp­nat en ny flagg­skepps­bu­tik i Mi­la­no, samt re­klam­by­rån In­de­pen­dent Ide­as. Fa­milj: Är barn­barn till den be­röm­da Fi­at-­di­rek­tö­ren ­Gi­an­ni Ag­nel­li. Hans för­äld­rar är Marg­he­ri­ta Ag­nel­li de ­Pahlen och för­fat­ta­ren Alain ­El­kann. Hans bror John ­El­kann är den nu­va­ran­de ­ord­fö­ran­den i Fi­at. La­po ­

le­ver ­en­sam. Bak­grund: Har ar­be­tat som per­son­lig as­si­stent åt Hen­ry Kis­sing­er och som va­ru­mär­kes­an­sva­rig­på Fi­at.

Ak­tu­ell: Lan­se­ra­de för­ra året en kläd­kol­lek­tion till­sam­mans med Guc­ci. Blev ny­li­gen in­vald i The Au­to­mo­ti­ve Hall of Fa­me för sitt ar­be­te med Fi­at 500. Lan­se­rar 2014 stif­tel­sen ­In­de­pen­dent Lo­ve. Fram­tid: Sö­ker sam­ar­bets­part­ners i Sve­ri­ge för att ut­vid­ga sin nor­dis­ka när­va­ro.

La­po blan­dar kom­mers med ­fi­lan­tro­pi. Utö­ver sitt mo­de­mär­ke ­Ita­lia In­de­pen­dant och sin re­klam­by­rå In­de­pen­dant Ide­as kom­mer han un­der 2014 sät­ta upp stif­tel­senIn­de­pen­dant Lo­ve för att hjäl­pa ­and­ra med lik­nan­de er­fa­ren­he­ter av ­över­grepp som han själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.