la­pos livs­stil

När La­po El­kann in­ter­vju­a­des i How to spend it ny­li­gen lis­ta­de han si­na fa­vo­ri­ter in­om mo­de, mat och pry­lar. Här är ett ut­drag.

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ac­ces­so­a­rer­na La­po är känd för si­na ex­tra­va­gan­ta färg­match­ning­ar och ut­trycks­ful­la ac­ces­so­a­rer. ”En av mi­na fa­vo­ri­ter är det mi­la­ne­sis­ka mär­ket AD56, var­i­från jag ny­li­gen köp­te en blå stic­kad slips. Väl­digt dis­kret.”

www.ad56mi­la­no.it

Groo­ming­en Det groo­ming­mär­ke La­po ald­rig är ut­an är en ja­pansk an­sikts­kräm från Kosé. ”Den får dig att se mind­re gam­mal och trött ut.”

www.ko­se.co.jp

Hå­ret La­pos fri­sör är hår­sty­lis­ten ­Va­len­ti­no Perini som, ef­tersom han ba­ra ar­be­tar mot mo­de­in­du­strin och sak­nar sa­long, klip­per La­po i hans hem. ”Pre­cis som jag är han ett stort fan av bi­lar och fot­boll så vi har myc­ket att pra­ta om.” www.va­len­ti­no-perini.com

Trä­ning­en

La­po trä­nar en kom­bi­na­tion av ­po­la­res och TRX. Hans ­per­son­li­ga trä­na­re i Mi­la­no he­ter Si­mo­ne Do­ti.

I Los Ang­e­les trä­nar La­po på cyk­lings­tu­di­on Soul­Cyc­le.

www.soul-cyc­le.com

Mu­si­ken Va­sco Ros­si är La­pos fa­vo­rit­ar­tist i Ita­li­en. ”Jag har allt han har släppt. Jag lyss­nar på mu­sik ­över­allt och he­la ti­den – hem­ma, i bi­len och på kon­to­ret. Det är en av li­vets

­nöd­vän­dig­he­ter.” www.va­sco­ros­si.net

Bi­lar­na Det kanske in­te kom­mer som nå­gon över­rask­ning från en Fi­at-ar­vinge, men bi­lar och mo­tor­cyklar är ett stort in­tres­se. Ny­li­ga in­köp in­klu­de­rar den se­nas­te Jeep Che­ro­kee SRT med V8-mo­tor, den förs­ta Fi­at 500 som gjorts med ­hund­tandsmöns­ter,

samt en spe­ci­al­ut­rus­tad Duca­ti ­Di­a­vel. Dess­utom köp­te han ny­li­gen en Sov­jet­byggd Po­be­da, som till­hört Jo­sef Sta­lin. Bi­len do­ne­ra­des till ­bil­mu­se­et i Tu­rin. www.mu­se­oau­to.it

Ta tu­e­ringa rna La­po har 14 ta­tu­e­ring­ar, ­in­klu­si­ve den ita­li­ens­ka ­flag­gan,

­fri­hets­gu­din­nan och or­det ­”In­de­pen­dent”. La­po är född i New York och hans fö­re­tag ­he­ter

­Ita­lia In­de­pen­dent. De fles­ta ta­tue­ring­ar­na har gjorts av Mark ­Ma­ho­ney på Sham­rock So­ci­al Club

stu­dio i Be­ver­ly Hills. www.sham­rocktattoo.com

Kons­ten

Gi­vet­vis har La­po ett stort ­konst­in­tres­se. En fa­vo­rit bland

­värl­dens konst­gal­le­ri­er är Samm­lung Bo­ros i Ber­lin. ”Fan­tas­tis­ka verk av unga konst­nä­rer.”

www.samm­lung-bo­ros.de

Ma ten En av de se­nas­te koc­kar som im­po­ne­rat på La­po är hans vän Car­lo Crac­co på Il Risto­ran­te Crac­co, ”av många an­sedd som den bäs­ta koc­ken i Ita­li­en just nu”. www.risto­ran­tecrac­co.it

Il Risto­ran­te Crac­co

Sh op­ping­strå­ket Om La­po mås­te väl­ja ett fa­vo­rit­om­rå­de i värl­den blir det ­May­fair i Lon­don, mel­lan Sa­vi­le Row och

St Ja­mes. ”För skräd­da­re som ­An­der­son & Shep­pard, Hunts­man och Ri­chard Ja­mes, samt ­ita­li­ens­ka sko­pro­du­cen­ten Ga­zi­a­no & Gir­ling. Jag äter fru­kost på The Wol­se­ley

och ost­ron på Wil­tons.” www.an­der­son-shep­pard.co.uk www.ga­zi­a­no­gir­ling.com

www.thewol­se­ley.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.