rös­ter om la­po

Plaza Uomo - - INTERVJU -

ange­li­na jo­lin sty­list, new york ”Jag träf­fa­de La­po på en ­Va­ni­ty Fair-fest i Los ­Ang­e­les. La­po är ett ori­gi­nal och en ­pat­ri­ot

som äls­kar Ita­li­en. Hans käns­la för tra­di­tio­ner och histo­ria gör hans stil­käns­la unik.

Han är otro­ligt ener­gisk, ­in­ten­siv och ka­ris­ma­tisk, och han är ­ge­nu­int in­tres­se­rad av ­män­ni­skor. Dä­ri lig­ger myc­ket

av hans fram­gång­ar.”

Luca Ru­bi­nac­ci Skräd­da­re, Mi­la­no ” Vi träf­fa­des för sex år ­se­dan ge­nom ge­men­sam­ma ­vän­ner som al­la har en pas­sion för skrädderi. När han se­dan vil­le att jag skul­le pro­va ut ­ko­sty­mer åt ho­nom blev vi go­da vän­ner. Han har en pas­sion för klä­der och pry­lar kan ett och an­nat om stil, vill jag lo­va. Hans kon­ge­ni­a­li­tet och rätt­fram­het in­spi­re­rar mig.” christop­her öst­lund publisher, pla­za uo­mo ”La­po har lyc­kats med nå­got som är för­un­nat id­rotts­män ­el­ler rock­stjär­nor: att bli en ikon. Han har han ska­pat nå­got eget. Men sam­ti­digt som han är en in­ten­siv ent­re­pre­nör så är han ock­så en helt van­lig kil­le. Som han sa när jag skjut­sa­de ho­nom till Ar­lan­da, ’jag kän­ner mäng­der med folk,

vän­ner har jag någ­ra få’.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.