stil­rap­port

In­spi­re­ran­de in­ter­vju­er och färs­ka ny­he­ter från den ­väl­skräd­da­de värl­den.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Konrad ols­son ro­BErt sPanG­lE text Fo­to

Få herr­mo­de per­son­lig­he­ter har ta­git ett stör­re kliv fram­åt det se­nas­te året än Mi­la­no­ba­se­ra­de Ro­ber­to Ra­ro. På en mängd blog­gar, samt på eg­na Instagram­kon­tot @ma­ra­r­omr­ra­ro, kan man se hur 38­åri­gen ska­pat en ny typ av mo­dern retrostil. Ge­nom att blan­da upp­knäpp­ta skjor­tor och spe­gel­sol­glas­ö­gon med gammel­dags at­tri­but som hängs­len och frack­ka­va­jer, lyc­kas han va­ra bå­de hy­per­mo­dern och hi­sto­riskt med­ve­ten.

– För sex­tio år se­dan kläd­de sig män per­fekt, med skjor­tor, väs­tar, ka­va­jer med per­fek­ta ax­lar, över­roc­kar och hat­tar. Jag vill ta oss till­ba­ka till en kul­tur där män vet hur man bär upp en vac­ker ko­stym, sam­man­fat­ta­de han ny­li­gen sin stil­fi­lo­so­fi i en in­ter­vju på saj­ten Car­di­nal­no.com.

Ro­ber­to lan­se­ra­de ny­li­gen sitt eg­na mär­ket Ma­ra­ro, som säl­jer ac­ces­so­a­rer (skor, slip­sar, näs­du­kar) ”som re­flek­te­rar min egen stil”. www.ma­ra­ro.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.