da­ni­el we­gan

Sko­ma­ka­ren är snudd på ­be­satt av tan­ken att gö­ra värl­dens ­fi­nas­te skor.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Text Olof Nithe­ni­us fo­to Ja­mie Fergu­son

det är en so­lig lör­dag när vi mö­ter upp Da­ni­el ut­an­för Ga­zi­a­no and Gir­lings ny­öpp­na­de bu­tik på Sa­vi­le Row i Lon­don. Han har pre­cis av­slu­tat ett mö­te med en kund i bu­ti­ken som ­be­ställt mått­syd­da skor av ho­nom. Han är oklan­der­ligt klädd i en skräd­dar­sydd ka­vaj från Chitt­le­bo­rough and Mor­gan och byx­or från Gra­ham Brow­ne. Slip­sen är från ­Dra­kes och på föt­ter­na sit­ter så klart ett par mått­syd­da svar­ta skor från ­Ga­zi­a­no and ­Gir­ling i Ox­ford­mo­del­len St Ja­mes II.

Till­sam­mans tar vi tå­get norrut mot Ket­te­ring för att be­sö­ka Da­ni­el i hans rät­ta mil­jö, sko­fa­bri­ken där ma­gi ­ska­pas och någ­ra av värl­dens bäs­ta skor blir till. När vi kom­mer till Ket­te­ring blir vi varse att Eng­land in­te en­dast ­be­står av ­sol­si­dan May­fair. Ket­te­ring är en ned­gång­en ar­be­tarstad och det känns ­spon­tant som att det finns rätt få kun­der till sko­fö­re­ta­get bland de som bor här. ­Ket­te­ring och an­grän­san­de Northampton har dock i ge­ne­ra­tio­ner va­rit cent­rum för brit­tisk sko­makartra­di­tion och kun­skap in­om om­rå­det finns det gott om.

Frå­gan vi stäl­ler oss är: Hur kom­mer det sig att Da­ni­el We­gan, en tret­ti­otvåå­rig svensk, kun­de bli så de­di­ke­rad till att gö­ra skor och ham­na här?

Vi skru­var till­ba­ka kloc­kan sex år. ­Da­ni­el, som då ar­be­ta­de som cy­kel­me­ka­ni­ker i Stock­holm med sto­ra ­am­bi­tio­ner att till­ver­ka ra­mar av ­högs­ta ­kva­li­tet, ­bör­ja­de od­la ett ­mo­de­in­tres­se. Han me­nar att han all­tid har va­rit li­te pryl­to­kig, oav­sett om det gäl­ler ­klä­der, cyklar el­ler nå­got an­nat. Han in­såg snabbt att han in­te ha­de råd att kö­pa skor av den kva­li­tet som han öns­ka­de. Han fick då idén: Var­för in­te lä­ra sig själv hur man gör dem?

– Jag läs­te al­la böc­ker jag kun­de på om­rå­det och för­sök­te på plats i Stock­holm ta del av den kun­skap som fanns när det gäl­ler att till­ver­ka skor. Det ­vi­sa­de sig dock va­ra svårt och jag ­be­stäm­de mig för att på vinst och för­lust åka till Eng­land för att för­sö­ka få den skol­ning som krävs, minns Da­ni­el.

Ef­ter att ha knac­kat dörr och bett om lär­lings­plat­ser fick han 2009 till sist en roll som han själv be­skri­ver som en all­ti-al­lo hos Ga­zi­a­no and Gir­ling. Mär­ket star­ta­des 2006 med am­bi­tio­nen att till­ ver­ka värl­dens fi­nas­te skor. Måt­tot är ”dis­kret ele­gans” och man vill kom­bi­ne­ra kon­ti­nen­tal ele­gans med brit­tisk kva­li­tet och tra­di­tion. Fö­re­ta­get, som då var re­la­tivt nystar­tat av To­ny Ga­zi­a­no och De­an Gir­ling, ha­de pre­cis flyt­tat till en egen ny fa­brik i Ket­te­ring som an­grän­sar till ­sko­ma­kar­mec­kat Northampton.

Da­ni­el fick bör­ja med att so­pa ­fa­bri­ken, gö­ra ären­den och – om han ha­de tur – se på när sko­ma­kar­ma­gi ­ska­pa­des i verk­sta­den. Snart fick Da­ni­el fler och fler syss­lor. De se­nas­te åren har han ar­be­tat pa­ral­lellt med To­ny själv och ta­git över li­te av hans syss­lor.

I dag me­nar Da­ni­el själv att han har två jobb. På dag­tid ska­par han läs­ter och möns­ter för fir­mans mått­be­ställ­nings­tjänst, där kun­der lå­ter till­ver­ka helt uni­ka skor för just de­ras föt­ter. Men det är ef­ter av­slu­tad ar­bets­dag kloc­kan fem som Da­ni­els enor­ma hän­gi­ven­het till hant­ver­ket kom­mer in.

– Ef­ter att ha ätit en snabb mid­dag bru­kar jag ar­be­ta som ma­ker hem­ma i kö­ket, allt­så att för hand skö­ta läst­ning och sul­ning av mått­be­ställ­da skor. Jag bru­kar sit­ta till mid­natt, så mi­na ­ar­bets­da­gar blir nor­malt rätt så långa.

Da­ni­el be­rät­tar att hos fö­re­tag i ­Eng­land och Ita­li­en som till­ver­kar hand­gjor­da skor är det van­ligt med spe­ci­a­list­tjäns­ter där en per­son syr, en skö­ter läst­ning och en an­nan tar fram själ­va läs­ten. I Sve­ri­ge mås­te en sko­ma­ka­re gö­ra al­la mo­ment själv.

Det he­la kun­de dock ha fått ett ­ab­rupt slut. Da­ni­el be­rät­tar att hans förs­ta år i Ket­te­ring var myc­ket tuf­fa. Det är en

”Ef­ter en snabb mid­dag bruk ar jag ar­be­ta som ma­ker hem­ma i kö­ke t.”

­ruf­fig ar­be­tarstad med hög ar­bets­lös­het. Som en ex­cent­risk ung sko­till­ver­ka­re, in­te säl­lan klädd i ko­stym med flu­ga ­el­ler slips, blev han hå­nad och folk kas­ta­de ägg och bur­kar ef­ter ho­nom på stan. De två förs­ta åren fick han äta an­ti­de­pres­siv me­di­cin för att stå ut – nå­got han dock ta­git sig ige­nom på vägen mot sitt mål och han me­nar att det i dag var värt det. Job­bet är pre­cis vad han drömt om.

”Ket­te­ring vs. Menswear, 1-0”, så skrev Da­ni­el på Instagram ef­ter att han ­bli­vit upp­tryckt mot en vägg i Ket­te­ring och fått en kniv mot stru­pen för att han såg ut som han gjor­de. Han tip­sa­de se­dan ­vi­da­re: ”Bär in­te byx­or från Her­mès som är li­te kor­ta och knappt nud­dar skon, det upp­skat­tas in­te här”.

Da­ni­el job­bar med den lil­la de­len av Ga­zi­a­no and Gir­lings till­verk­ning som rör de mått­be­ställ­da skor­na. Det är en tidskrä­van­de till­verk­ning och re­la­tivt kost­sam för kun­den. Med da­gens pris på lä­der så bör­jar ett par ­handsyd­da, ­mått­be­ställ­da skor på 39 000 kro­nor. ­Fö­re­ta­get pro­du­ce­rar ba­ra om­kring 100 par om året, nå­got att jäm­fö­ra med de 80 par i vec­kan fär­di­ga skor de ock­så ­till­ver­kar. De se­na­re lig­ger på ett nå­got hu­ma­na­re pris om­kring 7 800 kro­nor.

Det som skil­jer Ga­zi­a­no and ­Gir­ling och and­ra till­ver­ka­re i sam­ma ­pris­klass från enkla­re till­ver­ka­re är främst två ­sa­ker: de an­vän­der bätt­re lä­der och ­lå­ter mer gå till spil­lo för att in­te tum­ma på kva­li­te­ten. De har ock­så be­tyd­ligt fler mo­ment som görs för hand.

Da­ni­el vur­mar av för­klar­li­ga skäl för de mått­syd­da skor­na som har en över­läg­sen pass­form. Om en mått­sydd sko är till­ver­kad på rätt sätt kan den, en­ligt ­ho­nom, in­te jäm­fö­ras med en van­lig sko även om den se­na­re är av hög kva­li­tet. Han pra­tar pas­sio­ne­rat om mått­sytt:

– Det blir en helt egen pass­form och har­mo­ni när en unik sko till­ver­kas, de ­upp­levs lät­ta­re och mer följ­sam­ma. Skor­na hål­ler ock­så for­men läng­re då de fylls ut på ett an­nat sätt när de bärs.

För den som vill ut­nytt­ja Da­ni­els ­tjäns­ter bör­jar allt med en kon­sul­ta­tion där man re­so­ne­rar kring vad kun­den är ute ­ef­ter: vad som bärs i öv­rigt, hur man klär sig och mat­char, livs­stil med me­ra. I näs­ta steg ska­pas en unik läst för kun­den ut­i­från ­ut­se­en­de på föt­ter­na. Da­ni­el ska­par en träläst som ska på­min­na om kun­dens fot. Den­na fin­sli­pas och skic­kas när den är näs­tan klar till Frank­ri­ke där en ex­akt ­ko­pia – fast för den and­ra fo­ten – görs så att det bil­das ett par. När Da­ni­el har des­sa gör han de sista ju­ste­ring­ar­na som krävs för att sär­skil­ja av­vi­kel­ser på re­spek­ti­ve fot. I näs­ta steg an­vänds des­sa läs­ter för att med hjälp av spillä­der sy upp en prov­sko åt kun­den. Det­ta är ett vik­tigt mo­ment när det kom­mer till mått­be­ställ­da skor. Kun­den kan nu ge sitt om­dö­me och Da­ni­el gör en sista be­döm­ning av de ­änd­ring­ar som even­tu­ellt mås­te gö­ras.

Näs­ta steg är att ut­i­från prov­skon och ju­ste­ring­ar­na sy upp den slut­li­ga skon i det fi­na lä­der som kun­den valt. När den­na sys görs det för hand och det sker i fa­bri­ken i Ket­te­ring el­ler, som i Da­ni­els fall, hem­i­från av en ma­ker.

Da­ni­el åter­kom­mer till att det är just pass­for­men och den har­mo­ni och kom­fort som upp­kom­mer när allt görs rätt som är det som ut­mär­ker skor av hög kva­li­tet.

– Jag är ju in­te nå­gon or­to­ped på ­nå­got sätt, men ett och an­nat har man ju ­snap­pat upp och viss kun­skap om hur ­fo­ten fun­ge­rar har jag. Det är vik­tigt att för­stå då rätt sko får en kor­ri­ge­ran­de ­ef­fekt och hjäl­per till att stöd­ja vid gång­en.

Med tan­ke på det höga pri­set blir vi ny­fik­na på vil­ka kun­der som Ga­zi­a­no and Gir­ling för­ser med mått­syd­da skor.

– Vi har ing­en di­rekt sek­re­tess som vis­sa and­ra i bran­schen har. Ing­en av vå­ra kun­der är di­rekt kän­da. Det är en sa­lig bland­ning från he­la värl­den. ­Ga­zi­a­no and Gir­ling har ge­nom sitt go­da ryk­te bli­vit ett mär­ke för de med­vet­na som verk­li­gen vet vad de vill ha.

Den­na typ av kund har fö­re­ta­get ti­di­ga­re mött ge­nom att gö­ra så kal­la­de trunk shows då de be­sökt stä­der runt om i värl­den. Se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka har Ga­zi­a­no and Gir­ling dock öpp­nat sin ­förs­ta eg­na bu­tik. Den­na är myc­ket stra­te­giskt pla­ce­rad på Sa­vi­le Row i Lon­don. Det har gett en rad nya kun­der från fram­för allt Asi­en, Ryss­land och Mel­la­nöstern.

Vi pra­tar li­te om fram­ti­den och ef­ter­frå­gan på den­na typ av pro­duk­ter och hant­verk. Da­ni­el tror att ef­ter­frå­gan kom­mer att fort­sät­ta att öka.

– Med­ve­ten­he­ten bland fram­för allt unga kun­der har ökat re­jält de se­nas­te åren med hjälp av in­ter­net och ­so­ci­a­la me­di­er. Små till­ver­ka­re har kun­nat mark­nads­fö­ra sig bil­ligt och en­kelt och bra pro­duk­ter och skick­li­ga yr­kes­män hyl­las i blog­gar.

Tren­den att gö­ra smar­ta och ge­nom­tänk­ta val ge­nom­sy­rar be­te­en­det hos allt fler. Många väl­jer bort ett bil­li­ga­re ­al­ter­na­tiv och vän­tar tills de har råd att kö­pa det som de verk­li­gen vill ha.

Sam­ti­digt ökar kon­kur­ren­sen. Det ­star­tas fler och fler fö­re­tag in­om den li­te snä­va ni­schen pre­mi­um­sko­till­verk­ning.

– Ba­ra i Ja­pan har de se­nas­te åren en rad skick­li­ga sko­till­ver­ka­re kom­mit fram. Det är en ung ka­te­go­ri som al­la är väl­digt hän­giv­na hant­ver­ket. Ba­ra i To­kyo finns det runt 35–40 små till­ver­ka­re av yt­terst hög kva­li­tet, sä­ger Da­ni­el.

Han be­rät­tar ock­så att det är en tuff ut­ma­ning att hit­ta ny ung per­so­nal som har vad som krävs. Många är i dag in­tres­se­ra­de av sko­till­verk­ning och de­sign men sak­nar of­ta den ut­hål­lig­het som krävs för att kla­ra av själ­va hant­ver­ket.

Da­ni­el har vi­sat att han har vad som krävs. Han har på kort tid byggt upp ett gott ryk­te som en er­känt skick­lig sko­ma­ka­re. Fort­sät­ter han på in­sla­gen ba­na är vi rätt över­ty­ga­de om att vi kom­mer att kun­na stolt­se­ra med att ha en svensk som en av värl­dens främs­te sko­ma­ka­re.

Ga­zi­a­no & Gir­ling gör ba­ra hun dra par mått­be­ställ­da skor om året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.