de­sig­nern

An­to­nio Cion­go­li från ­Ei­dos ­Na­po­li är herr­mo­dets nya ­fram­tids­hopp.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Konrad ols­son Text Ca­mil­la Lin­dqvist Fo­to

Tre kom­pi­sar, en ka­me­ra och någ­ra res­väs­kor med klä­der. Mer be­höv­des in­te när ­An­to­nio Cion­go­li för två år se­dan skul­le ska­pa look­boo­ken till pre­miär­kol­lek­tio­nen av sitt ny­star­ta­de herr­mo­de­mär­ke Ei­dos Na­po­li. Han ha­de rest från hemsta­den New York till Rom för att fånga kol­lek­tio­nen i en mil­jö som skul­le åter­speg­la hans öns­kan att ”gö­ra plag­gen se­kun­dä­ra och i stäl­let fo­ku­se­ra på at­mo­sfä­ren och hur klä­der­na bil­dar en hel­het.” Med sig ha­de han mo­del­len Zeph Colom­bat­to, en fö­re det­ta prak­ti­kant, och fo­to­gra­fen Glen Allsop.

– Vi hyr­de en lä­gen­het och häng­de med varand­ra dyg­net runt i tre da­gar. Vi åt ­till­sam­mans, le­ta­de loca­tions till­sam­mans. Vi bröt oss in på stäl­len där vi in­te fick va­ra. Smo­king­ar­na plå­ta­de vi i [det an­ti­ka bad­hu­set] Ca­racal­las Ter­mer.

Den­na kom­bo av stre­etsty­le och ge­ril­la­mark­nads­fö­ring var mot­sat­sen till det han upp­levt hos si­na ti­di­ga­re ar­bets­gi­va­re Ralph Lau­ren och Mi­chael Basti­an.

– Då var det sto­ra re­klampro­duk­tio­ner där det tar en och en halv tim­me att plå­ta en look. Nu kun­de vi gö­ra vad vi vil­le. När vi väl var kla­ra och såg bil­der­na in­såg jag att jag ald­rig vill änd­ra på den me­to­den. Hur stort Ei­dos än blir kom­mer det ald­rig få fin­nas hår- och ma­ke up-ar­tis­ter på set.

Den me­to­den har fal­lit väl ut. Ei­dos ­Na­po­li har hyl­lats som ett av den skräd­da­de menswear­få­rans mest lo­van­de ­ny­kom­ling. ”Ei­dos is go­ing to be big”, ­ex­kla­me­ra­de Esqui­re ti­digt 2013. Och när

GQ pub­li­ce­ra­de look­book­bil­der­na på Ei­dos se­nas­te kol­lek­tion – plå­ta­de en­ligt sam­ma manér i Flo­rens, se ovan – ska­pa­de de ome­del­bart vi­ra­la svall­vå­gor. Fram­gång­en ­lig­ger i An­to­ni­os för­må­ga att sät­ta sam­man en ­hel­het; att ta den ut­tja­ta­de kom­bi­na­tio­nen av skräd­dat och ca­su­al och få det att kän­nas nytt, mo­dernt, bär­bart.

– Jag gör klä­der för en kil­le som vill bä­ra skräd­dat mo­de, till skill­nad från nå­gon som mås­te gö­ra det. Vi gör allt ifrån bad­byx­or till smo­king­ar. Jag vill hö­ja den skräd­da­de ni­vån på ca­su­al­kläd­seln, och för­enk­la den skräd­da­de kläd­seln. Det in­ter­na skäm­tet är att man ald­rig är än­da­måls­en­ligt klädd. Ha­ha!

Jag mö­ter An­to­nio på Ho­tell Lyd­mar i Stock­holm i sam­band med lan­se­ring­en av ­Ei­dos sam­ar­be­te med ­skjort­va­ru­mär­ket Eton. An­to­nio är char­mig och av­väp­nan­de. Trots sin ge­dig­na kun­skap om skrädderi har han en skönt di­stan­se­rad syn på ­herr­mo­de­värl­den. An­to­nio Cion­go­li är 30 år, upp­vux­en i ­Ver­mont men bor i New Jer­sey med fru och två barn. Nam­net är hans far­fars fars, som ­in­vand­ra­de till USA från Ita­li­en, och han har skräd­da­re på bå­de mam­mas och pap­pas si­da. Han stu­de­ra­de kom­mu­ni­ka­tion på ­col­lege men dröm­de om att bli kläd­de­sig­ner. På ­kväl­lar­na de­sig­na­de han ska­te­boards­kor.

– Så fort jag gick ut sko­lan för­sök­te jag få jobb som kläd­de­sig­ner ut­an for­mell ut­bild­ning. Det gick in­te bra, så jag an­sök­te till en av de sto­ra mo­desko­lor­na i New York. Men pre­cis in­nan jag skul­le be­ta­la hand­pen­ning­en blev jag kal­lad på in­ter­vju hos prep­py­mär­ket Vi­ney­ard Vi­nes. Där job­ba­de jag i re­cep­tio­nen i en må­nad, in­nan jag blev an­sva­rig för att de­sig­na de­ras barn­kol­lek­tio­ner och ac­ces­so­a­rer.

Se­dan gick det fort. Från Vi­ney­ard ­Vi­nes till Rug­by Ralph Lau­ren och vi­da­re till ­Mi­chael Basti­an, där han un­der tre år fun­ge­ra­de som de­pu­ty cre­a­ti­ve director. Det var här som han först kom i kon­takt med Sve­ri­ge, då han ar­be­ta­de i Basti­ans sam­ar­be­te med Gant.

– Jag var i Sve­ri­ge sex gång­er om året i tre års tid, häng­de på Herr Judit och lär­de kän­na en mas­sa män­ni­skor. Det kom att be­ty­da väl­digt myc­ket. Det finns en tyd­lig ­skan­di­na­visk tolk­ning av den ita­li­ens­ka sti­len, enkla­re, ­renare, mer mo­dern. Det är fo­kus på tex­tur och sil­hu­ett sna­ra­re än färg. Det in­spi­re­ra­de mig myc­ket när jag star­ta­de Ei­dos.

Det tog så­le­des in­te lång tid att tac­ka ja när han fick er­bju­dan­det om att de­sig­na en kap­sel­kol­lek­tion för svens­ka skjort­mär­ket Eton.

– För oss är det en möj­lig­het att ex­po­ne­ras där vi in­te finns: Lon­don och Stock­holm.

Ei­dos Na­po­li har pre­cis öpp­nat showroom i Mi­la­no och näs­ta steg ef­ter USA-eta­ble­ring­en är att hit­ta rätt dis­tri­bu­tion i Eu­ro­pa.

– Ei­dos ska bli den ul­ti­ma­ta re­sur­sen för klä­der som hål­ler över tid. Jag vill in­te upp­fin­na hju­let, men jag vill er­bju­da nå­got nytt.

An­to­nio Cion­go­li är chefs­de­sig­ner på det Isa­ia-äg­da Ei­dos Na­po­li. Just nu är han ak­tu­ell med ett sam­ar­be­te med svens­ka skjort­mär­ket Eton.

Bil­der ur Ei­dos Na­po­lis look­book för hös­ten 2014, fo­to­gra­fe­rad i Flo­rens. Ka­vaj ur de­sign­sam­ar­be­tet med Eton. ”Vi är bå­da tex­til­nör­dar och gil­lar att le­ka med kon­ven­tio­ner­na”, sä­ger Etons Se­basti­an Dol­ling­er om sin kol­le­ga An­to­nio Cion­go­li. An­to­nio Cion­go­li sty­lar kam­panj­bil­der­na själv. Mo­dell är hans fö­re det­ta prak­ti­kant Zeph Colom­bat­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.