spe­ci­al: allt du be­hö­ver ve­ta om skjor­tan

Det per­fek­ta snit­tet i en mått­sydd skjor­ta, kra­gens be­ty­del­se för hel­he­ten, hös­tens tren­der och värl­dens fi­nas­te skjort­till­ver­ka­re. Pla­za Uo­mo för­dju­par sig i gar­de­ro­bens vik­ti­gas­te basplagg.

Plaza Uomo - - SIDAN 1 - Text Peder ed­vins­son fo­to Bobo Ols­son

Skjor­tan var på

många sätt en dol­dis än­da fram till de sista de­cen­ni­er­na på 1800-ta­let. Det var som un­der­klä­des­plagg den dit­tills ha­de levt, fram­skym­tan­de un­der ett ka­vajslag el­ler helt blot­tad med svet­tig bak­del sit­tan­de på en plö­jan­de bon­de. In­te ens kra­ge och man­schet­ter ha­de den, ­så­dant köp­tes se­pa­rat och häng­des på – så att var­dags­skjor­tan kun­de gö­ra en­tré även till lör­dags­kväl­lens nö­jen.

Men se­dan – kanske tack va­re att bo­mulls­tri­kå blev un­der­plag­get för ti­den – fick skjor­tan en mer fram­trä­dan­de roll. ­Frans­ka till­ver­ka­ren Char­vet sägs ha va­rit först med att säl­ja ­skjor­tor med fas­ta kra­gar och man­schet­ter, och möns­ter, mest i form av ­ru­tor el­ler rän­der, bör­ja­de pry­da skjort­ty­ger­na. Men möns­ter kun­de ock­så an­tas va­ra ett för­sök att döl­ja att skjor­tan var smut­sig och att man in­te ha­de råd att tvät­ta sin vi­ta skjor­ta var­je dag. Ett svar på det blev den blå­vit­ran­di­ga skjor­tan med vit kra­ge och vi­ta ­man­schet­ter – den var långt in på 1900-ta­let pop­pis bland af­färs­män som vil­le vi­sa att de var tren­di­ga med en mönst­rad skjor­ta och att de ha­de peng­ar nog att by­ta skjor­ta dag­li­gen.

En vit skjor­ta är gar­de­ro­bens vik­ti­gas­te om man tryggt vill vi­la i viss­he­ten om att man är rätt klädd för fest el­ler and­ra of­fi­ci­el­la sam­man­hang. En­fär­ga­de skjor­tor över hu­vud ta­get bär på en med­född for­ma­li­tet, om man hål­ler sig till färgska­lor som rör sig kring ljus­blått, milt gult och ibland ljus­ro­sa. Ut­an­för det for­mel­la li­vet finns al­la möj­lig­he­ter att bä­ra mönst­rat och ­fär­gat, för­vis­so pre­cis som det all­tid har va­rit – tänk ba­ra på al­la des­sa fla­nell­skjor­tor som fi­rat se­mes­ter och le­dig­het med si­na bä­ra­re. In­för hös­ten blir det än­nu lät­ta­re att mönst­ra på, även till ka­las. Tren­den går åt att även skjor­tor i fi­na vä­var, som för­ut en­dast an­vänts för mer for­mel­la skjor­tor, nu­me­ra pyn­tats så fint att ka­va­jen med för­del kan läm­nas häng­an­de på sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.