Ja­mes al­len

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

Ja­mes Al­len är chef för den Lon­don­ba­se­ra­de kre­a­ti­va ­by­rån Birch, som pro­du­ce­rar film och fo­to till va­ru­mär­ken och ­hem­si­dor. På kund­lis­tan hit­tas allt­i­från War­ner Bros och So­ho House till mo­de­ak­tö­rer som Dra­ke’s, The Ar­mou­ry, Li­ve­ra­no & Li­ve­ra­no och Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo.

Vad be­ty­der stil för dig?

Birch

– För mig är stil för­må­gan att sät­ta ihop någon­ting och att kän­na sig na­tur­lig och kom­for­ta­bel i det man bär. Stil ska va­ra en re­flek­tion av din per­son­lig­het och in­te vad som är tren­digt.

Hur kom det sig att en klas­sisk stil blev det som du fö­re­drar?

– Jag har all­tid för­sökt att klä mig snyggt. Min pap­pa sa en gång till mig att ”en man ska ha ett par bra skor och en ­or­dent­lig kloc­ka, med det kan man upp­nå vad som helst”. Så jag har nog all­tid va­rit känd för att klä mig ge­nom­tänkt.

Finns det nå­got i vux­en ål­der som be­tytt myc­ket?

– Det var när jag träf­fa­de Mark Cho, The Ar­mou­rys grun­da­re, som jag blev or­dent­ligt ut­bil­dad i den klas­sis­ka sti­len. In­nan jag kän­de till The Ar­mou­ry så sam­ar­be­ta­de jag och min af­färs­kol­le­ga El­li­ot med Mark för att ta Gi­an­luca Mig­li­a­rot­tis dokumentär O’Mast till Lon­don. Se­dan dess har jag ar­be­tat med otro­li­ga kun­der in­om herr­mo­de­i­nustrin och jag är glad att kun­na kal­la många av dem mi­na vän­ner i dag. De har lärt mig myc­ket av hur män bor­de klä sig och vil­ka plagg en man ska in­ve­ste­ra i.

Vad och vem in­spi­re­rar dig i din stil?

– I mo­de­värl­den, Ja­ke Grant­ham från The Ar­mou­ry. Jag har känt Ja­ke se­dan han bör­ja­de sin kar­riär hos Dra­ke’s i ­Lon­don och han har än­da se­dan dess haft sin egen stil. ­Sti­len har ut­veck­lats ge­nom åren men det är än­då han. När det ­kom­mer till vad som in­spi­re­rar mig så är det bra de­sign – allt­i­från ­klas­sis­ka bi­lar till ar­ki­tek­tur och det är gi­van­de för mitt ar­be­te att hit­ta in­flu­en­ser ut­an­för mitt di­rek­ta om­rå­de.

Nämn ett mås­te i din gar­de­rob.

– Bra skor! Jag per­son­li­gen gil­lar Car­mi­na. Min far gav mig ett par tas­sel­loa­fers som han köp­te hos Car­mi­na på Mal­lor­ca på 1980-ta­let har jag för mig.

Vad är din re­la­tion till skräd­dar­sytt?

– Jag hal­ka­de ba­ra in på skräd­dar­sytt och ­ham­na­de direkt på en pre­mi­um­ni­vån. Jag ha­de tur. Jag och min kol­le­ga El­li­ot träf­fa­de An­to­nio Li­ve­ra­no och Ta­kahi­ro Osa­ki när vi ska­pa­de Li­ve­ra­no & Li­ve­ra­nos hem­si­da. Vi fick då ­möj­lig­het att pro­va vå­ra förs­ta skräd­dar­syd­da ko­sty­mer. ­An­to­nio sa att vi mås­te ha en grå och en blå ko­stym var, ­vil­ket en­ligt ho­nom är ba­sen i var­je mans gar­de­rob. Hur kun­de vi ­ar­gu­men­te­ra emot det?

Vad är ditt se­nast köp?

– Jag har änt­li­gen sytt upp en ud­da ka­vaj hos Li­ve­ra­no & ­Li­ve­ra­no. Jag bad Ta­ka om nå­got helt unikt när det gäll­de ­ma­te­ri­al och han val­de ut ett tyg från 1970-ta­let i skotsk ull. Först var jag skep­tiskt till det­ta men li­ta­de på hans om­dö­me och det är nu­me­ra en av mi­na ab­so­lu­ta favoriter. Var­je gång jag bär den så frå­gar nå­gon var den kom­mer ifrån. www.think­birch.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.