Da­vid evans

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

g

Da­vid Evans har dri­vit ­blog­gen Grey Fox Blog se­dan ­de­cem­ber 2011. Ef­ter att ha ar­be­tat som ­ju­rist i he­la sitt vux­na liv ­sko­la­de han om sig till lä­ra­re strax ­ ef­ter att han fyll­de fem­tio. I dag ­kom­bi­ne­rar han lä­ra­ryr­ket med ­blog­gan­det.

Vad be­ty­der stil för dig?

– Stil är en at­ti­tyd som ­in­ne­fat­tar en upp­skatt­ning av ­kva­li­tet, pro­por­tio­ner och es­te­tik. Det hand­lar om re­spekt ­gente­mot sig själv och ­and­ra. Det ­hand­lar in­te om fågänga ­el­ler själv­för­verk­li­gan­de, ut­an om en väl­ba­lan­se­rad och välav­vägd ­hel­het.

Vad be­ty­der det brit­tis­ka ­sti­lar­vet för dig när det kom­mer till mo­de?

– Det be­ty­der egen­pro­du­ce­rad de­sign, fär­dig­he­ter och hant­verks­kun­nan­de som ska­par jobb och hjäl­per lan­dets eko­no­mi. Det be­ty­der ock­så etiskt till­ver­ka­de va­ror och möj­lig­he­ter för ent­re­pre­nö­rer – unga som gam­la.

Vad och vem in­spi­re­rar dig?

– Först och främst al­la de ­de­sig­ner, pro­du­cen­ter och ­ent­re­pre­nö­rer som jag mö­ter ­ge­nom ar­be­tet med min blogg. Jag är sär­skilt im­po­ne­rad av de i tju­go­års­ål­dern som, trots sin ­ung­dom, har ett enormt driv och är fo­ku­se­ra­de på att lyc­kas.

Vad är ett mås­te för dig i ­gar­de­ro­ben?

– Eng­elsk­till­ver­ka­de bro­gues.

www.grey­fox­blog.com

g r e y f o x blo Da­vid Evans ar­be­tar som ­lä­ra­re vid ­si­dan av sin ­po­pu­lä­ra stil­blogg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.