Pa­trik löf

EX­PeR­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

DE­lÄ­gA­RE i sKO­AK­tiE­BO­lA­gEt

i stOCK­HOlM

vil­ken typ av känga fö­re­drar du i vin­ter?

– så­da­na som man bå­de kan ha till job­bet och på fri­ti­den. gär­na en så kal­lad der­by boot, så som Ed­ward gre­ens Gal­way el­ler Car­mi­nas Jum­per boot, själv­klart med en re­jäl gum­mi­su­la av ty­pen ridge­way el­ler victo­ry.

om man ska gö­ra en lång­tidsin­ve­ste­ring i en vin­ter­känga,

vil­ken ska man väl­ja då?

– Jag tyc­ker att Ed­ward green gör fe­no­me­nalt fi­na kängor, så som mo­del

ler­na Gal­way, Shan­non och Ne­vis. Ed­ward green spe­lar i en över­läg­sen

li­ga rent stil­mäs­sigt ock­så.

Hur gör man för att öka livs­läng­den

på si­na vin­ter­käng­or?

– Det ab­so­lut vik­ti­gas­te är att tor­ka

bort väg­salt, gär­na dag­li­gen. salt läm­nar fu­la fläc­kar och kan i läng­den ska­da läd­ret. sen är det vik­tigt att an­vän­da re­jä­la skoblock.

Kan man ha lä­der­su­la på vin­tern?

– Är det mil­da vint­rar med bar mark så kan man det, ab­so­lut, en dub­bel lä­der­su­la fun­kar bäst då. Men själv­klart är det mer prak­tiskt med gum­mi­su­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.