Thom Swee­ney

Plaza Uomo - - MANUAL -

Za­rem­ba be­spo­ke

Po­lens främs­ta skräd­de­ri ­be­sö­ker Sve­ri­ge allt of­ta­re och ­er­bju­der ett mo­dernt skräd­de­ri med sto­ra in­flu­en­ser av den na­po­li­tans­ka hant­verk­stra­di­tio­nen. De har rönt sto­ra fram­gång­ar tack va­re att ­äga­ren, den unga Ma­ci­ej Za­rem­ba, var ti­dig med att an­vän­da so­ci­a­la me­di­er och nät­verk som han byggt upp på Pit­ti Uomo. Ung brit­tisk fir­ma och kanske en av de mest in­tres­san­ta i dag. Den drivs av Lu­ke och Thom som själ­va näs­tan fått rock­stjär­nesta­tus i Lon­don. Fö­re­ta­get har ett yng­re kli­en­tel i främst Eng­land och USA be­stå­en­de av allt från sport- och film­stjär­nor till af­färs­män. Brit­tisk men mo­dern, samt re­la­tivt snäv stil. Be­sö­ker Sve­ri­ge i ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.