Glen

Plaza Uomo - - NEWS -

allsop fo­to­graf

Den åter­kom­man­de Pla­za Uo­mo­med­ar­be­ta­ren Glen Allsop är en New York-ba­se­rad, au­stra­li­ensk ­konst­när och fo­to­graf. I det­ta num­mer har Glen åter­i­gen sam­ar­be­tat med hans go­da vän Marcus Malmborg och har fo­tat mo­de­job­bet på sidorna 98–111.

– I dag så främ­jas en kul­tur som he­la ti­den strä­var ef­ter mer, och som ta­lar om för oss att ” ju mer desto bätt­re”. Jag och Marcus för­sö­ker att fo­ta mer av­ska­la­de histo­ri­er. Ge­nom att ploc­ka bort allt onö­digt så lå­ter vi kva­li­te­ten, klä­der­na och ka­rak­tä­rer­na ba­kom ka­me­ran sy­nas och hö­ras mer istäl­let.

max ballatore fo­to­graf

Max Ballatore är en ita­li­ensk fo­to­graf som väx­te upp i Ne­a­pel. Max har ar­be­tat med kun­der som ­Va­len­ti­no, ­Vo­gue Ita­li­en, Vo­gue Ko­rea och ­Roc­co­ba­roc­co. I det­ta num­mer av Pla­za Uo­mo har Max ­fo­to­gra­fe­rat om­sla­get och por­trätt­bil­der­na av ­om­slags­man­nen Alessandro Squarzi. – Jag äls­ka­de verk­li­gen att gö­ra det här job­bet. Jag äls­kar att por­trät­te­ra folk och spe­ci­ellt när de är så ­oer­hört in­tres­san­ta. Det blir så myc­ket ­ro­li­ga­re. Herr Squarzi är en väl­digt ­ka­ris­ma­tisk och po­si­tiv per­son, och även myc­ket vän­lig. Så jag för­sök­te fånga det i bil­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.