Ugns­ba­ka­de skor

Plaza Uomo - - JOURNAL -

sho­es­like­pot­te­ry.com

Ny­li­gen kom ett nytt ja­panskt trai­ner­mär­ke till den svens­ka mark­na­den som he­ter Sho­es Li­ke Pot­te­ry. Det som gör dem uni­ka är att de likt pors­lin ”ba­kas” i en ma­sugn i 120 gra­der i 70 min. Den­na vul­ka­ni­se­rings­pro­cess han­te­ras en­dast av ett få­tal till­ver­ka­re och kal­las Ka-ryu på ja­pans­ka och gör att gum­mi­su­lan blir väl­digt flex­i­bel och följ­sam. Över­de­len be­står av kan­vas som sys fast i su­lan för hand. Fö­re­ta­get blåa si­gill som på ja­pans­ka he­ter Uchi­de no ko­zuchi stämp­las på sul­kan­ten och skall en­ligt tra­di­tio­nen ge bä­ra­ren tur. Pris från cir­ka 1 250 kr.

den tys­ka pro­du­cen­ten av kloc­kor och pen­nor, har ska­pat nya ti­dens an­teck­nings­block. Skriv el­ler ri­ta, tryck på knap­pen och över­för till din mo­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.