Svan­te Ny­byg­gars

EXPERTEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

COPyWRi­tER EMERi­tUs OCH WORKWEARAFiCiOnADO MED MOttOt ÅlDRAnDE MED EnER­gi OCH stil. instAgRAM: @tHEURBAnHiPPiEsWE

Hur ser den op­ti­ma­la workwear­jac­kan ut och i vil­ket ma­te­ri­al är den till­ver­kad?

– Ar­my­klas­si­kern M65 fi­el­d­jac­ket är den jag sät­ter högst. i bo­mull! Det ger snyg­gast blek­ning och åldrande. En bland­ning av bo­mull och syn­tet är mer vä­der­tå­ligt, men stil får gå fö­re funk­tion. Dock är det bra med al­la fic­kor.

Är vin­tage ett mås­te el­ler är det okej med ny­till­ver­ka­de?

– Det är svårt att hit­ta först­klas­sig vin­tage, så i mitt fall gäl­ler en ny­till­ver­kad från ja­pans­ka the Re­al McCoy's. De gör ex­ak­ta re­pli­kor ef­ter ori­gi­na­let, ko­pi­e­rar mins­ta söm och de­talj. Jag kö­per myc­ket av det mär­ket. ty­värr finns det in­te att få tag på i nor­den, så jag re­ser till lon­don el­ler be­stäl­ler på nä­tet. Buzz Rick­son's, en an­nan ja­pan med an­se­en­de i workwear­kret­sar, gör mot­sva­ran­de ar­myplagg och finns hos Uni­onvil­le i stock­holm. näs­tan al­la mär­ken, även in­om fashion, gör en M65, men jag vill ha så nä­ra ori­gi­na­let som möj­ligt.

Mi­li­ta­ry­wear är en di­sci­plin in­om workwear och M65-jac­kan, mo­dell ärför­mod­li­gen det mest re­pre­sen­ta­ti­va plag­get. För­u­tom i syns M65 i fil­mer som med Al Pa­ci­no, Woody Allen, Syl­ve­s­ter Stal­lo­ne, och Mel Gib­son.

Hur fö­re­drar du att mat­cha den?

– Om det är milt vä­der har jag ba­ra en t-shirt un­der, i dag en Merz b. sch­wa­nen från tyskland. Det vill sä­ga att den är till­ver­kad i sam­ma fa­brik som Merz an­vän­der i dag. Mi­na jeans är från Blue Blan­ket, ett av få ita­li­ens­ka jeans­mär­ken med workwear­käns­la. Dess­utom har jag hängs­len från tys­ka Pi­ke Brot­hers. På föt­ter­na boon­doc­kers från Vi­berg i Ka­na­da. Ett mär­ke med röt­ter i sve­ri­ge. Även mös­san är svensk, från in­di­go­fe­ra.

Har du nå­gon sti­li­kon som bär upp det­ta plagg på ett in­spi­re­ran­de sätt?

– Det är svårt att in­te näm­na Ro­bert De ni­ro i fil­men Taxi Dri­ver. Den kom 1976 men hål­ler än i dag. när fil­men ha­de nå­gon sorts ju­bi­le­um släpp­te the Re­al McCoy's en spe­ci­al­upp­la­ga av M65, med ex­akt sam­ma pat­char som De ni­ro har i fil­men. Ja­pa­ner­na är fa­sci­ne­ran­de i sin grund­lig­het. själv bär jag jac­kan ut­an mär­ken, och tyc­ker det känns bäst så.

uni­ver­sal Works 1 000 kr vet­ra 1 450 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.