Yves Saint lau­rent

STi­li­koNEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

Få per­so­ner har nog på­ver­kat och be­tytt så myc­ket för bå­de kvinn­ligt och man­ligt mo­de som den frans­ka de­sig­nern Yves Saint lau­rent. Han var bland an­nat den som gav fär­digt mo­de, så som vi kon­su­me­rar det i dag, hög sta­tus. Han syn­tes of­ta med en si­den scarf, ban­da­na, runt hal­sen. YSl lev­de ett ex­tra­va­gant och ex­klu­sivt liv. Han pend­la­de mel­lan Pa­ris, ma­roc­co och New York. När han gick bort auk­tio­ne­ra­des sto­ra de­lar av hans pri­va­ta ägo­de­lar ut och peng­ar­na pla­ce­ra­des i en stif­tel­se för aiDS­forsk­ning. Hur myc­ket fick man ihop? Jo, cir­ka 325 mil­jo­ner eu­ro!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.