Ny topp­sko

Plaza Uomo - - JOURNAL -

www.lo­a­ke.se Ex­port Gra­de.

I da­gar­na lan­se­ra­des en helt ny kol­lek­tion från brit­tis­ka Lo­a­ke 1880 un­der nam­net Det är en pre­mi­um­sats­ning med än mer fo­kus på ma­te­ri­al, de­talj­ar­be­te och fi­nish. Som nam­net an­ty­der så är det­ta en li­ten sats­ning som kom­mer att ex­por­te­ras till ett få­tal åter­för­säl­ja­re samt Lo­a­kes eg­na bu­ti­ker. I Sve­ri­ge kom­mer de ini­ti­alt att fin­nas hos Bäck­mans, NK Herr­skor och Sö­der­malms sko & Nyc­kel­ser­vice. En rad sa­ker ut­mär­ker den hög­re ni­vån så som bätt­re lä­der, full lä­der­klack, bätt­re stöd i hål­fo­ten och mer om­slu­tan­de in­steg, bindsu­lor av shoul­der calf, taj­ta­re mid­ja med en dis­kret fidd­le­back­de­sign, fler hand­gjor­da mo­ment, fi­na­re av­lapps­söm. Det rör sig om tre mo­del­ler i åt­ta ut­fö­ran­den och pri­set lan­dar på 3 500 kr vil­ket är mycket bra för den­na typ av sko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.