Smo­king­pi­on­jä­ren

Plaza Uomo - - MANUAL -

en odöd­lig sti­li­kon är och för­blir ed­ward Vi­ii el­ler her­ti­gen av Wind­s­or.

han har be­tytt så otro­ligt mycket för herr­mo­dets ut­veck­ling ge­nom att han vå­ga­de bry­ta tra­di­tio­ner och ut­veck­la en egen stil. hans per­son­li­ga touch och själv­säk­ra per­son­lig­het får sä­gas gö­ra ho­nom till en av de mest kän­da ut­ö­var­na av äk­ta sprez­za­tu­ra.

när det kom­mer till smoking var han en pi­on­jär på fle­ra sätt. han sägs va­rit en av de förs­ta som bar den i mid­natts­blått istäl­let för svart ef­tersom han me­na­de att i elekt­riskt ljus så får mid­natts­blått en svart ton me­dan en svart smoking får en lätt grön ny­ans. han var på tju­go­ta­let den som gjor­de smo­king­en med sjal­kra­ge po­pu­lär och un­der tret­ti­o­ta­let bi­drog han starkt till den dub­bel­knäpp­ta va­ri­an­tens po­pu­la­ri­tet. när ett stort an­tal sa­ker ur hans gar­de­rob sål­des hos sot­he­by’s 1998 fanns bland an­nat över 100 par skor varav fle­ra slip­pers och pumps som till­hört hans for­mel­la mid­dags­gar­de­rob.

Bowhill & el­li­ott for Dra­ke’s Lon­don 2 500 kr

Brooks Brot­hers 4 400 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.