Ben­nett Winch – hand­ma­de in eng­land

Plaza Uomo - - RESA -

Det är all­tid spän­nan­de med nya in­tres­san­ta sats­ning­ar och där är brit­tis­ka väsk­mär­ket Ben­nett Winch i all­ra högs­ta grad vär­da att näm­na på te­mat att re­sa med stil. Det re­la­tivt ny­star­ta­de mär­ket som är ba­se­rat i Lon­don le­ve­re­rar som ett av få fö­re­tag i dag en pro­dukt som fak­tiskt fort­fa­ran­de är helt till­ve­rad i Eng­land. Ge­nom att an­vän­da en av få kvar­va­ran­de fa­bri­ker med lång hant­verk­stra­di­tion och kom­bi­ne­ra det­ta med mo­dern och funk­tio­nell design så för­e­nar de det bäs­ta av två värl­dar. Ma­te­ri­a­len är no­ga ge­nom­tänk­ta och skall bå­de va­ra prak­tis­ka och slit­star­ka samt bi­dra till ett snyggt ut­se­en­de. I dag be­står kol­lek­tio­nen av fy­ra mo­del­ler: en stor och en li­te mind­re week­end­bag, en ryggsäck och en to­te. De är al­la till­ver­ka­de i kraf­tig brit­tis­ka kan­vas med lä­der­de­tal­jer. In­om kort kom­mer de att lan­se­ra sin förs­ta väs­ka helt i lä­der. Pri­ser­na lig­ger mel­lan 3 400–5 600 kr. www.ben­nettwinch.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.