värl­den runt

Plaza Uomo - - LEDARE - kon­rad ol­son chefre­dak­tör

Ef­ter fy­ra år på Pla­za Uomo är det ­re­sor­na jag minns bäst. Att få kli­va in i min stil­mäs­si­ga och sti­lis­tis­ka fö­re­bild, jour­na­lis­ten Gay Ta­le­ses town­house på öv­re ­Man­hat­tan. Att mö­ta stil­kon­sul­ten Andrew Weitz i Los Ang­e­les. Att få in­ter­vjua stil­blog­ga­ren Simon Cromp­ton på hans bak­gård i söd­ra Lon­don. El­ler ba­ra upp­täc­ka fan­tas­tis­ka stil­des­ti­na­tio­ner som Mas­si­mo Pi­om­bos bu­tik i Mi­la­no, el­ler an­ri­ka ­Gi­e­ves & Haw­kes på Sa­vi­le Row Nr 1. För att in­te ta­la om al­la åter­kom­man­de re­sor till ­Flo­rens och Pit­ti Uomo-mäs­san, där man två gång­er per år får häl­sa på vän­ner och ­li­ka­sin­na­de stil­nör­dar från he­la värl­den.

Vart jag än har kom­mit har jag mött män­ni­skor som al­la de­lar intresset och ­pas­sio­nen för skräd­dat, klas­siskt herr­mo­de. Som de­di­ke­rat si­na liv åt att för­dju­pa sig i hant­ver­ket och histo­ri­er­na bakom värl­dens främs­ta klä­des­plagg.

Om det är nå­got som de se­nas­te fy­ra åren vi­sat så är det att ­herr­mo­de­värl­den i san­ning är en glo­bal ge­men­skap. ­So­ci­a­la me­di­er har knu­tit oss sam­man, ökat ­kun­ska­pen och stärkt ban­den mel­lan ­stil­des­ti­na­tio­ner som USA, Italien, Eng­land och Skan­di­na­vi­en.

När vi bör­ja­de sät­ta per­son­lig­he­ter på Pla­za Uo­mos om­slag våren 2013 var det ­na­tur­ligt att blic­ka ut i värl­den och hit­ta pro­fi­ler som per­so­ni­fi­e­ra­de det­ta nya, in­ter­na­tio­nel­la com­mu­ni­ty. Vi vil­le bort från klas­sis­ka om­slag med ­sport­pro­fi­ler och ­skå­de­spe­la­re, men vil­ka skul­le vi väl­ja ­istäl­let? Snabbt blev det up­pen­bart – tack va­re er lä­sa­res allt mer in­ter­na­tio­nel­la ­ut­blick – att herr­mo­de­värl­den var full av ” kän­di­sar”. De var ba­ra in­te kän­di­sar som man bru­ka­de tän­ka på dem, ut­an sti­li­ko­ner och blogg­pro­fi­ler som tack va­re hund­ra­tu­sen­tals föl­ja­re i si­na so­ci­a­la me­di­er ­bli­vit ce­leb­ri­te­ter in­om den­na glo­ba­la mo­de­ge­men­skap.

I det­ta 2017 års förs­ta num­mer av Pla­za Uomo mö­ter vi jour­na­lis­ten och ­sti­li­ko­nen Da­vid Coggins i hans char­migt sja­vi­ga ­lä­gen­het på ned­re Man­hat­tan. Coggins ­pra­tar om vär­det av att re­sa med en lätt men om­byt­lig gar­de­rob (”pac­ka många slip­sar att va­ri­e­ra med”). Vi för­dju­par oss även i ­ka­va­jens histo­ria, och mer spe­ci­fikt dess oli­ka­ite­ra­tio­ner run­tom i värl­den. Vad är egent­li­gen skill­na­den mel­lan ne­a­po­li­tansk och ­flo­ren­tinsk ­sil­hu­ett? Vi re­der ut be­grep­pen.

Varmt väl­kom­na och trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.