alex­an­der berg

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

fo­to­graf Stock­holms­föd­de, New York-­bo­en­de Alex­an­der Berg har as­si­ste­rat någ­ra av värl­dens le­dan­de fo­to­gra­fer: ­Al­bert Wat­son, An­nie Lei­bo­vitz, Bru­ce ­We­ber, An­to­i­ne Verglas och ­Patrick De­mar­che­li­er. I cv:t har Berg ett ­an­tal eg­na ut­ställ­ning­ar och år 2007 så bör­ja­de Berg som lä­ra­re i fo­to­gra­fi på Par­sons School of De­sign. I det­ta num­mer av Pla­za Uomo har Berg foto­gra­fe­rat om­slags­job­bet på jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Da­vid Coggins.

– Coggins var tyst och blyg, men väl­digt öd­mjuk och trev­lig. Vi ha­de en fin stund till­sam­mans då han var myc­ket ge­ne­rös med sin tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.