erik mann­by

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

skri­bent Erik Mann­by är i grun­den ­ut­bil­dad ci­vi­le­ko­nom, jour­na­list och ­de­sig­ner. Un­der en läng­re tid har Erik ­skri­vit om skräd­dat herr­mo­de för oli­ka ­pub­li­ka­tio­ner och sam­ti­digt ­dri­vit herr­mo­de­fö­re­ta­get E-F-V. I det­ta num­mer av Pla­za Uomo har Erik ­in­ter­vju­at Al­lan Bau­do­in, en fransk sko­ma­ka­re, från det frans­ka herr­sko­mär­ket Bau­do­in & Lange.

– Al­lan be­rät­tar om sin väg från Lon­dons af­färs­di­strikt till det ­uråld­ri­ga, men minst li­ka hek­tis­ka, ­hant­verks­yr­ket sko­ma­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.