Schnay­der­man’s vår

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Stock­holms­ba­se­ra­de skjort­fö­re­ta­get Schnay­der­man´s som fun­nits se­dan 2012 har ver­kat li­te i det dol­da här i Sve­ri­ge i skug­gan av de sto­ra skjort­dra­kar­na. Fö­re­ta­get har sak­ta men sä­kert fått ett allt stör­re er­kän­nan­de bå­de här och fram­förallt ut­om­lands vil­ket är myc­ket väl­för­tjänt. De finns i dag re­pre­sen­te­ra­de i ett an­tal pre­mi­um­bu­ti­ker runt om i värl­den. Det som gör mär­ket li­te ext­ra in­tres­sant är att de in­te ba­ra har klas­sis­ka skjor­tor ut­an en stor bredd av mo­der­na och le­di­ga skjor­tor som känns väl­digt an­vänd­ba­ra i dag. De job­bar lö­pan­de med att hit­ta möns­ter och ty­ger med in­tres­sant ka­rak­tär. Vi vill även slå ett slag för de­ras så kal­la­de overshirts vil­ket är ett mel­lan­ting mel­lan skjor­ta och jac­ka som läm­par sig oer­hört väl som yt­ter­plagg nu i vår och som­mar. schnay­der­mans.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.