Pit­tis bäs­ta

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Erik är ci­vi­le­ko­nom, de­sig­ner och del­äga­re i E-F-V Clot­hing. Han är ock­så fri­lans­skri­bent på äm­net klas­sis­ka herr­klä­der. Han är väl be­kant med Pit­ti Uomo-mäs­san i Flo­rens, då han har be­sökt den ett fler­tal gång­er de se­nas­te åren och de­lar med sig av si­na in­tryck från den se­nas­te mäs­san. Du hit­tar ho­nom bland an­nat på Instagram, un­der kon­tot @er­ik­mann­by.

Vad är ditt in­tryck av se­nas­te mäs­san?

– Överlag mer in­tres­sant, då de nästin­till de­spe­ra­ta för­sö­ken att stic­ka ut to­nats ned nå­got, bå­de hos be­sö­ka­re och ut­stäl­la­re. Det fanns många in­tres­san­ta nya ­ut­stäl­la­re, så­väl som gam­la fa­vo­ri­ter som gått från klar­het till klar­het.

Vil­ka är de tre tyd­li­gas­te tren­der­na du såg som du tror att vi allt­så kom­mer få se näs­ta höst?

– Workwear är all­tid po­pu­lärt hos en klick av be­sö­kar­na på Pit­ti och det ver­kar som att workwear-in­spi­re­ra­de in­slag hit­tat in i de mer klas­sis­ka gar­de­ro­ber­na ock­så. Mer ro­bus­ta ma­te­ri­al och prak­tis­ka de­tal­jer har vun­nit mark. Nå­got jag verk­li­gen väl­kom­nar.

Brunt och bur­gun­dy. Jag tror ald­rig jag sett så många brunt-på-brunt-kom­bi­na­tio­ner ti­di­ga­re. Det är en fan­tas­tisk färg, som tycks ha bru­tit den gam­la country-ci­ty-bar­riä­ren och har nu hit­tat in till stads­kär­nan.

Pro­por­tio­ner, snitt och färgska­lor är mer klas­sis­ka. Byx­be­nen vid­gas, ka­va­jer­na är li­te läng­re och mer ge­ne­röst skur­na. Om man tit­tar på små de­tal­jer så ver­kar t. ex. ”gor­ge” på ka­va­jer (den lil­la ” klyf­ta” som upp­står där ka­va­jens slag och kra­ge möts) kom­ma ned li­te grann på brös­tet, istäl­let för att näs­tan lig­ga i ax­el­höjd, som det va­rit i någ­ra år. Gång­veck på byx­or är ock­så fort­satt po­pu­lä­ra.

Var det nå­gon ut­stäl­la­re el­ler mär­ke som över­ras­ka­de dig och stack ut?

– Sa­stre­ria 91, ett skräd­de­ri från Madrid, bär klas­sis­ka spans­ka plagg som stic­ker ut, mant­lar, dra­ma­tis­ka kap­por med me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.