Lon­don su­per trunk show

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ef­ter tre suc­céår i Stock­holm tar nu skoblog­gen Sho­e­ga­zing sitt kon­cept su­per trunk show även till Lon­don. Till­sam­mans med en an­nan blogg, The Shoe Snob, kom­mer man mitt i May­fair den 13 maj sam­la el­va oli­ka sko­mär­ken från he­la ­värl­den. Bland ut­stäl­lar­na finns bland and­ra Vass, Ste­fa­no Be­mer, Yan­ko, Cau­lain­court, Nor­man Vi­lal­ta och Hi­ro Ya­na­gi­machi. Dess­utom an­ord­nas värl­dens förs­ta VM i sko­puts­ning och det hålls en pa­nel­dis­kus­sion om ­fram­ti­den för herr­skobran­schen med re­pre­sen­tan­ter från någ­ra av de sto­ra eng­els­ka sko­till­ver­kar­na. Even­tet an­ord­nas i sam­ar­be­te med Saphir, Op­per­mann Lon­don och Fred&Matt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.