Nicho­las Temp­le­man

Temp­le­man Be­spo­ke Sho­e­ma­ker

Plaza Uomo - - REPORTAGE -

Nicho­las Temp­le­man ha­de vad många i bran­schen skul­le kal­la för dröm­job­bet. Han var läst­ma­ka­re hos världs­be­röm­da John Lobb i Lon­don. Men han vil­le mer och läm­na­de jät­ten för att gö­ra skräd­dar­syd­da skor i egen re­gi.

Nicho­las job­bar från sitt hem i ­Is­ling­ton, hyf­sat centralt i Lon­don. Man får sick­sac­ka mel­lan lek­sa­ker och dock­vag­nar ned­för en smal trap­pa till käl­lar­vå­ning­en. Där i hu­sets mins­ta rum har han byggt upp sin egen verk­stad. Den är onek­li­gen nå­got helt an­nat än John Lobbs sto­ra lo­ka­ler på St. Ja­mes Stre­et.

– Jag trivs bätt­re här, vil­ket är det all­ra vik­ti­gas­te, sä­ger han.

34-åri­ge Nicho­las Temp­le­man är född och upp­vux­en i Eng­lands hu­vud­stad. Han stu­de­ra­de konst vid uni­ver­si­te­tet i ­Brighton. Där fast­na­de han fram­förallt för de hant­verks­mäs­si­ga bi­tar­na och när han såg verk­tyg och läs­ter i ett skylt­föns­ter till en sko­bu­tik kom han på idén att bör­ja job­ba med skor, ett an­nat äm­ne han se­dan länge hyst ett in­tres­se för. Nicho­las ring­de upp John Lobb för att hö­ra sig för om tips hur han skul­le kun­na gå till väga för att kom­ma in i sko­sfä­ren. Hos Lobb und­ra­de de om han ring­de an­gå­en­de job­ban­non­sen som läst­ma­kar­lär­ling, vil­ket Nicho­las in­te ha­de en aning om. Två vec­kor se­na­re bör­ja­de han sin lär­lings­tjänst.

– Det var na­tur­ligt­vis en fan­tas­tisk möj­lig­het.

Året var 2007, Nicho­las var ung och ha­de en stor hung­er att lä­ra sig. Snart var han eta­ble­rad läst­ma­ka­re hos fö­re­ta­get.

Läst­ma­ka­ren är den som skö­ter all kund­kon­takt, tar måt­ten, ge­nom­för ­ut­prov­ning­en och till­ver­kar träläs­ter ef­ter kun­dens mått som skor­na görs på.

När han och hans fru fick sitt and­ra barn 2014 såg han sin möj­lig­het att un­der för­äld­ra­le­dig­he­ten kun­na byg­ga upp en egen verk­stad, gö­ra pro­vex­em­plar, byg­ga hem­si­da och star­ta sitt eget mär­ke – Nicho­las Temp­le­man Be­spo­ke Sho­e­ma­ker.

– Det var nu el­ler ald­rig. Li­te så ­kän­des det. Möj­lig­he­ten att ha kon­trol­len på ett helt an­nat sätt, att själv va­ra an­sva­rig, det loc­ka­de mig att star­ta eget.

I dag har Nicho­las Temp­le­mans fö­re­tag fun­nits i tre år och det har gått över för­vän­tan, med in­te minst många ame­ri­kans­ka kun­der han mö­ter på för­hands­vis­ning­ar. Nicho­las gör na­tur­ligt­vis själv läs­ter­na och även mo­dell­ar­be­tet och slut­fi­nishen, me­dan söm­nad av ovan­läd­ren och till­verk­ning­en av skor­na görs av fri­lan­sa­re i Lon­don. Sti­len går på många sätt mer åt det frans­ka, li­te nät­ta­re och mju­ka­re, än den tra­di­tio­nellt brit­tis­ka loo­ken.

– Nu gör jag skor på mitt sätt, in­te på nå­gon an­nans.

Nicho­las Temp­le­man ar­be­ta­de hos an­ri­ka John Lobb in­nan han be­stäm­de sig för att star­ta eget.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.