Jon Spencer

Fos­ter & son

Plaza Uomo - - REPORTAGE -

jer­myn stre­et är Lon­dons sko­ga­ta num­mer ett. Som på ett pärl­band lig­ger brit­tis­ka herr­sko­mär­ken och många av de sto­ra eu­ro­pe­is­ka ­mär­ke­na upp­ra­da­de längs ga­tan. Näs­tan mitt­på lig­ger Fos­ter & Son, i dag den en­da ­be­spo­kesko­ma­ka­ren på ga­tan. Där kan Jon Spencer tit­ta ut från den lil­la verk­sta­den han de­lar med fem and­ra en trap­pa upp. Fos­ter & Son har le­gat här se­dan sjut­ti­o­ta­let. Men fir­man grun­da­des re­dan 1840 ett sten­kast bort och är en av de mest be­röm­da be­spo­kesko­fir­mor­na i Eng­land.

– Man kän­ner på nå­got sätt ett ­ext­ra an­svar när man vet vad ens ­ar­bets­gi­va­re har för histo­ria i ryg­gen, sä­ger Jon ­Spencer, en av två läst­ma­ka­re som ­ar­be­tar här.

Jon ham­na­de här li­te av en slump. Han kom­mer från kustre­gi­o­nen Nor­folk och ­flyt­ta­de till Lon­don för sex år se­dan. Då ­för­sörj­de han sig som fri­lan­san­de il­lust­ra­tör. En god vän som job­ba­de i skobran­schen ­viss­te att Fos­ter & Son var ute ef­ter att trä­na upp en ny läst­ma­ka­re. Jon Spencer åk­te dit med sitt skiss­block och träf­fa­de le­gen­da­ren Ter­ry Mo­o­re, som tog Jon un­der si­na ving­ar.

– Att få lä­ra sig yr­ket från en av ­ti­der­nas mest an­sed­da läst­ma­ka­re var så klart en yn­nest, sä­ger Jon.

För den här äld­re ge­ne­ra­tio­nen i bran­schen är det vik­tigt att hit­ta ta­lang­ful­la am­bi­tiö­sa unga män­ni­skor, som kan fö­ra vi­da­re kun­ska­pen att till­ver­ka skräd­dar­syd­da skor för hand. I dags­lä­get är möj­lig­he­ter­na stör­re än på länge, då tryc­ket från unga som vill in i yr­ket är stort.

– Vi får he­la ti­den för­fråg­ning­ar från folk som vill få chan­sen som lär­ling­ar här, sä­ger Jon Spencer, och fort­sät­ter:

– All in­for­ma­tion, inspiration och ­dis­kus­sions­möj­lig­he­ter som in­ter­net och so­ci­a­la me­di­er för med sig har in­te ba­ra gjort att fler är in­tres­se­ra­de av att kö­pa bra skor, ut­an många vill ock­så lä­ra sig att gö­ra dem. Det gör att fram­ti­den ser ljus ut för den här ett tag näs­tan utrot­nings­ho­ta­de hant­verks­kons­ten.

”Man kän­ner ett ext­ra an­svar när man vet vad ens ar­bets­gi­va­re har för histo­ria i ryg­gen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.