Sve­vo

pas­sion, re­sur­ser och yr eks skick­lig­het.

Plaza Uomo - - INTERVJU -

I mit­ten av 1800-ta­let bör­ja­de ­Ni­co­la Som­ma gross­han­del säl­ja ­tri­kå­va­ror. På den ti­den be­stod bu­ti­ken en­bart av ­un­der­klä­der. Han star­ta­de i ­Ne­a­pel men bör­ja­de snart re­sa och ham­na­de till slut på Ba­ri, den söd­ra de­len av ­Italien. ­Ef­tersom Ni­co­la var en­ga­ge­rad i tri­kå­va­ror be­slöt han sig för att ge sig på ­de­talj­han­del och öpp­na­de i slutän­dan el­va ­af­fä­rer. Sve­vo herr­klä­der var född, döpt ef­ter ett av de störs­ta slot­ten i om­rå­det, Castel­lo Nor­man­no-Sve­vo. Kun­ska­pen om tri­kå­er över­för­des till so­nen som så små­ning­om star­ta­de sitt eget fö­re­tag och äg­na­de sig åt tri­kå­er för kvin­nor och barn. För un­ge­fär 22 år se­dan gick de två fö­re­ta­gen ihop. De förs­ta 15 åren be­drev Sve­vo gross­han­del och till­ver­ka­de plagg åt någ­ra av Frank­ri­kes störs­ta lyx­va­ru­mär­ken samt högt re­spek­te­ra­de Ita­li­ens­ka mär­ken. Men för sju år se­dan be­slöt Sve­vo sig för att åter lan­se­ra och ska­pa sin egen kol­lek­tion.

Ma­rio Som­ma, barn­barns­barn till ­Ni­co­la Som­ma, klar­gör att det in­te hand­lar om tren­der. Syf­tet är att gö­ra tri­kå­mo­del­ler för män för al­la upp­tänk­li­ga till­fäl­len och se till att kun­den nju­ter av den kom­fort som tri­kå kan ge. Tri­kå lig­ger i den här ­fa­mil­jens DNA, fy­ra ge­ne­ra­tio­ner. Han och sys­tern Vit­to­ria skö­ter fö­re­ta­get och fort­sät­ter se till att mär­ket fo­ku­se­rar på ­lyxtri­kå för män. Att ska­pa den bäs­ta pro­duk­ten i värl­den med sam­ma höga kva­li­tet och för­fi­ning som in­spi­re­ra­de fö­re­gång­ar­na är vad de dag­li­gen äg­nar sig åt. Sve­vo är helt klart ett mär­ke som även fort­sätt­nings­vis är värt att hål­la ett öga på.

Vad är en lyx­pro­dukt?

– Jag tror att lyx be­ty­der nå­got unikt. I min värld hand­lar det om att ta sig tid att upp­skat­ta käns­lan, nö­jet och ele­gan­sen som rent garn, full­än­dad form och dyr­ba­ra de­tal­jer ut­strå­lar.

Var­för fo­ku­se­ra på lyx­pro­duk­ter i stäl­let för mass­pro­duk­tion och bil­li­ga va­ror?

– Vi fo­ku­se­rar på lyx­va­ror för att ­kva­li­tet är en del i vår histo­ria och i vårt DNA. Vi skul­le ald­rig kun­na strun­ta i vår fa­mil­jetra­di­tion och sak­kun­skap, även om vi he­la ti­den ar­be­tar med att ­ut­veck­la och rik­ta blic­ken på sam­ti­den. Jag tror in­te hel­ler att mass­pro­duk­tion och ­bil­li­ga va­ror är ett enkla­re af­färs­om­rå­de i vår me­di­a­do­mi­ne­ra­de värld, där du över­sköljs av nya mär­ken he­la ti­den.

Vad är re­la­tio­nen mel­lan er pro­dukt och re­gi­o­nen där den pro­du­ce­ras?

– När du äger en pro­dukt som är ­de­sig­nad och till­ver­kad i Italien ­kom­mer du att äls­ka den för evigt. Vår ­fa­brik ­lig­ger i hjär­tat av Emi­lia Ro­mag­na, en ­region rik på pas­sion, re­sur­ser och yr­kes­skick­lig­het. Var nå­gon­stans kan du se den här in­ställ­ning­en om in­te här i Italien?

Ma­rio och Vit­to­ria Som­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.