Bresciani 1970

”Fa­mil­jen ha­ren lång­tids­vi­sion .”

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Bresciani är ett strump­fö­re­tag, ­grun­dat i Spi­ra­no, Ber­ga­mo, i nor­ra de­len av ­Italien. Bre­sci­a­nis histo­ria hand­lar om en vi­sio­när. Ef­ter åt­skil­li­ga år som pro­duk­tions­chef i ett strump­fö­re­tag be­stäm­de sig Ma­rio Bresciani att ta språng­et och 1970 grun­da­de han sitt eget bo­lag: ­Ma­rio Bresciani snc sock facto­ry i Castig­li­o­ne del­le Sti­vi­e­re. Med en­dast ett få­tal ma­ski­ner till sitt för­fo­gan­de i sitt ga­rage star­ta­de han pro­duk­tio­nen åt någ­ra små mär­ken. Tål­mo­digt an­vän­de han sig av sin kun­skaps­bank och sitt ” know how” för att in­tro­du­ce­ra sitt eget mär­ke på mark­na­den där den pre­sen­te­ra­des som ”Lord Dei Lord”, en kol­lek­tion i tra­di­tio­nell klas­sisk stil, en­dast för ” lords”.

Ur­sprung­li­gen var tan­ken att pro­du­ce­ra en hög­kva­li­ta­tiv pro­dukt, för­bli ett ­fa­mil­je­fö­re­tag och ha stor be­ty­del­se. Bresciani pro­du­ce­rar för när­va­ran­de för många sto­ra mo­de­mär­ken, men med fo­kus på sitt eget va­ru­mär­ke. Fö­re­ta­gets om­sorg om ­de­tal­jer bör­jar med va­let av det fi­nas­te och na­tur­li­gas­te gar­net i bo­mull, yl­le, kash­mir, ham­pa, sil­ke, lin­ne och fort­sät­ter se­dan med handsöm­na­den och em­bal­la­get.

Även om nam­net har änd­rats se­dan dess, så är vi­sio­nen och den över­ord­na­de fi­lo­so­fin den­sam­ma – kva­li­tet. För när­va­ran­de har Mas­si­mi­li­a­no (hos ­fö­re­ta­get se­dan 1989) och hans bror Fa­bio, son till Ma­rio Bresciani, Mas­si­mi­li­a­nos fru Car­la och so­nen Fer­di­nan­do hand om det dag­li­ga ar­be­tet till­sam­mans med 28 gam­la part­ners. De väg­rar lå­ta sig kal­las ­an­ställ­da. Ma­rio Bresciani kom­mer fort­fa­ran­de över ett par da­gar var­je vec­ka.

På frå­gan om det fak­tum att det är ett fa­mil­je­dri­vet fö­re­tag på­ver­kar ­mär­ket, sva­rar Mas­si­mi­li­a­no tvek­löst:

– Van­ligt­vis tän­ker che­fer och ak­tieä­ga­re ba­ra på vins­ten. Fa­mil­jen har en lång­tids­vi­sion, som ser bå­de till vins­ten och till mär­kets re­nom­mé och dess­utom till lö­nen för de an­ställ­da.

Finns det en re­la­tion mel­lan er pro­dukt och re­gi­o­nen den pro­du­ce­ras i?

– Al­la som ar­be­tar i fa­bri­ken är från byn, så det finns ett nä­ra sam­band med om­rå­det. Det är värt att näm­na att ­kon­cep­tet är allt – ”Ma­de in Ita­ly”, och det åter­speg­lar Ita­li­ens kul­tur och ­tra­di­tion och kva­li­tet. Hur skil­jer sig Bresciani från and­ra ­mär­ken?

– För det först är vi pro­du­cen­ter. Det lå­ter kons­tigt att sä­ga det, men i vår värld i dag är det ett un­dan­tag. De fles­ta kol­lek­ti­o­ner­na på mark­na­den kom­mer in­te di­rekt från pro­du­cen­ten. I dag pro­du­ce­rar Bresciani sitt eget mär­ke, men ock­så för 16 and­ra mär­ken. ­Pro­du­cen­ter, sär­skilt pro­du­cen­ter av mär­kes­va­ror, är få i dag. Att va­ra pro­du­cent ga­ran­te­rar den bäs­ta kva­li­te­ten och pri­set. För det and­ra – Vi är in­te en in­du­stri. Vi är fort­fa­ran­de ett stort hant­verks­fö­re­tag. Det ga­ran­te­rar den bäs­ta kva­li­te­ten, ef­tersom de tolv pro­duk­tions­ste­gen fort­fa­ran­de görs för hand. Vi pro­du­ce­rar in­te ba­ra för vins­ten ut­an för att vi äls­kar pro­duk­ten.

Hur ska man bäst vår­da strum­por?

– Strum­por ska tvät­tas för hand och häng­as upp på tork­ning. Man kan ­an­vän­da tvätt­ma­skin, men tem­pe­ra­tu­ren får in­te över­sti­ga 30 gra­der. Ing­en tork­tum­la­re, spe­ci­ellt in­te för yl­le­strum­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.