Vi­ta­le Bar­be­ris Ca­no­ni­co

det vik­ti­gas­te i en ko­stym

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Be­lä­get i re­gi­o­nen Pra­tri­ve­ro, i nor­ra ­Italien, finns lan­dets störs­ta pro­du­cent av hög­kva­li­ta­ti­va klä­der. Vi­ta­le ­Bar­be­ris Ca­no­ni­co upp­rätt­hål­ler oav­bru­tet tra­di­tio­nen se­dan 352 år till­ba­ka av att va­ra ett fa­mil­je­fö­re­tag. Fa­mil­jen, lo­kal­sam­häl­let och fa­bri­ken ar­be­tar till­sam­mans för att ska­pa mär­kets eg­na tex­tili­er.

Al­la kanske in­te kän­ner till själ­va ­nam­net, men om du har en ko­stym så finns sä­kert nam­net nå­gon­stans i din ­gar­de­rob. De in­tro­du­ce­rar 4 000 oli­ka ­ty­ger var­je år, pro­du­ce­rar 8 mil­jo­ner ­me­ter tyg som ska an­vän­das i över 2,5 ­mil­jo­ner jac­kor och ko­sty­mer. VBC har en glo­bal pro­duk­tion. Värl­den är de­ras gar­de­rob. Fö­re­ta­get pro­du­ce­rar hu­vud­sak­li­gen ty­ger för ko­sty­mer, men ock­så för byx­or och på se­na­re tid även ty­ger till fri­tids­klä­der och mer funk­tio­nel­la sam­man­hang. Ef­tersom de hand­lar med kläd­till­ver­ka­re och skräd­da­re över he­la värl­den för­knip­pas ­nam­net VBC med pro­fi­ler såsom J Crew, Suit Supp­ly, herr­kon­fek­tio­ner som Michael Tho­mas i Washing­ton D.C., och ­Ci­fo­nel­li i Pa­ris. VBC har in­te be­grän­sat sig till en ­en­skild grupp ut­an de kan le­ve­re­ra den per­fek­ta pro­duk­ten in­om allt som rör till­verk­ning av herr­klä­der ut­an att kom­pro­mis­sa med sitt arv, sin fi­lo­so­fi el­ler sin ­yr­kes­skick­lig­het. I bot­ten finns den all­tid där, fa­mil­jetra­di­tio­nen, att hed­ra sitt arv.

Ef­ter 15 ge­ne­ra­tio­ner fort­sät­ter VBC att re­vo­lu­tio­ne­ra tex­til­in­du­strin, även glo­balt sett, med den se­nas­te tek­no­lo­gin. De kon­trol­le­rar pro­ces­sen från bör­jan till den slut­li­ga pro­duk­ten och för­säk­rar sig om kva­li­tets­kon­troll vid var­je steg. VBC har nu sitt eget hi­sto­ris­ka bib­li­o­tek­sar­kiv där prov­bi­tar som går till­ba­ka till 1876 vi­sas i mont­rar. Det är ett be­vis gott som nå­got på att man stolt för vi­da­re släk­tens hant­verks­kun­nan­de.

Fran­ce­sco Bar­be­ris Ca­no­ni­cos ­kre­a­ti­va le­da­re sam­man­fat­ta­de det he­la för mig när jag an­län­de till Bi­el­la:

– Vi sys­sel­sät­ter 400 per­so­ner i två ­fa­bri­ker och har fa­mil­jer som har va­rit hos fö­re­ta­get i tre ge­ne­ra­tio­ner. Vi vill in­te ba­ra va­ra den ul­ti­ma­ta käl­lan för ­tex­tili­er. Jag skul­le vil­ja att en ung per­son såg vårt mär­ke, kom till vår hem­si­da och att vi öpp­na­de upp en ny värld för ho­nom.

På­ver­kar tren­der er pro­duk­tion?

– Vi­ta­le Bar­be­ris Ca­no­ni­co är in­te ett mo­de­mär­ke. För­vis­so på­ver­kar tren­der

vå­ra tex­tili­er, till en li­ten men av­gö­ran­de del, för att vi ska kun­na ska­pa en pro­dukt som all­tid är fullt mo­dern.

Hur upp­rätt­hål­ler ni er be­ty­del­se som ett äld­re eta­ble­rat mär­ke?

– All­ting bör­jar med en idé. Det ­hän­der att vi häm­tar inspiration från vå­ra arkiv. Vi in­tro­du­ce­rar nya fär­ger och ut­veck­lar nya ty­ger med ovan­li­ga gar­ner, men vi hål­ler all­tid i min­net den klas­sis­ka bil­den som finns i vårt dna. Få män­ni­skor kän­ner till från vil­ken tex­til­fa­brik den slut­li­ga pro­duk­ten kom­mer. Är det vik­tigt att för­stå var det bör­ja­de?

– Ja, vi tyc­ker att det är vik­tigt ef­tersom ty­get är det all­ra vik­ti­gas­te i en ­ko­stym va­re sig den är gjord av en ­kläd­fab­ri­kant el­ler en skräd­da­re. I en värld av skräd­da­re är det of­ta små skill­na­der som gör att de bäs­ta skil­jer ut sig. Vil­ka är skill­na­der­na som vå­ra ­lä­sa­re bör tän­ka på?

– Bäs­ta möj­li­ga rå­ma­te­ri­al, till­ver­kat i Italien, tyg som ald­rig ska­pats för ett visst pris ut­an he­la ti­den haft den slut­li­ga kon­su­men­ten i åtan­ke och skräd­da­ren ­el­ler tyg­fa­bri­ken som till­ver­kat det.

Hur kan mär­ket bå­de be­va­ra tra­di­tio­nen och sam­ti­digt va­ra kon­kur­rens­kraf­tigt?

– Ge­nom att in­ve­ste­ra sto­ra sum­mor i ny tek­no­lo­gi och ge­nom att vi­da­re­ut­bil­da med­ar­be­tar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.