Jesper Ing­valds­son

Ex­per­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

gru nda­re av Sho­e­ga­zing.se, en av värl­dens störs­ta blogg oc h fo­rum för kva­li­tets­skor .

Många är oro­li­ga för mocka för att det skul­le va­ra ett käns­ligt ma­te­ri­al, är det så?

– Nej ab­so­lut in­te, på många sätt tvärtom. Im­preg­ne­rar du mocka med en bra im­preg­ne­rings­spray tål det fram­för allt vä­ta be­tyd­ligt bätt­re än skor i van­ligt slät­pres­sat lä­der, och många ­an­vän­der där­för mocka myc­ket un­der vin­tern. Den nack­del, håll­bar­hets­mäs­sigt, är att om man skra­par till or­dent­ligt el­ler nö­ter ner ett om­rå­de så kan det va­ra svå­ra­re att åter­stäl­la det fint jäm­fört med van­ligt lä­der.

Hur vår­dar man mocka och ser ef­ter si­na käng­or el­ler skor?

– Spraya dem med en bra im­preg­ne­rings­spray in­nan an­vänd­ning, gär­na en ut­an si­li­kon. Se­dan bors­tar man av dem ef­ter var­je an­vänd­ning med en ta­gel­bors­te och ibland med en moc­ka­bors­te, för att lyf­ta upp moc­ka­fib­rer­na li­te. Man kan be­hö­va tvät­ta moc­kas­kor ­of­ta­re än lä­ders­kor då smut­sen när den väl sit­ter fast­nar mer. Det gör man med ett milt lä­der­scham­po un­der rin­nan­de vat­ten, se­dan spray­ar man dem när de är tor­ra. Glöm in­te att sul-och klack­kant är i van­ligt lä­der och be­hö­ver smör­jas med sko­kräm re­gel­bun­det. Mocka känns mju­ka­re än and­ra lä­ders­kor. Är det så att de tö­jer sig mer och man skall tän­ka an­norlun­da när man väl­jer stor­lek och pro­var ut dem? – Att det känns mju­ka­re är dels då moc­kans struk­tur gör att den böjs lätt, se­dan är den mesta mocka som an­vänds så kal­lad spalt­moc­ka, där en hud klyfts i två de­lar och re­spek­ti­ve in­si­da sli­pats. Så mocka är of­ta tun­na­re, vil­ket gör att det kan tö­ja sig li­te mer. Hel mocka, re­ver­sed calf på eng­els­ka, är li­ka tjock som van­ligt lä­der. Se­dan är mocka mind­re tå­ligt för sträck­ning, vil­ket gör att det in­te går att dra li­ka hårt när det träs över skons läst. Hos vis­sa till­ver­ka­re kan där­för moc­kas­kor upp­le­vas li­te rym­li­ga­re än skor i van­ligt lä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.