Ryggsäc­ken

Hög­kva­li­ta­ti­va drag­ked­jor, so­li­da spän­nen och bra lä­der.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Investerar man i en väs­ka av hög kva­li­tet som ­kom­mer att hål­la rik­tigt länge så är det trå­kigt om drag­ked­jan går ­sön­der fort. På bätt­re väs­kor är det näs­tan ute­slu­tan­de drag­ked­jor från kän­da YKK som i det­ta fall el­ler RiRi.

En lä­der­väs­ka av god kva­li­tet är till­ver­kad av bra lä­der! Det är A och O. Det skall va­ra lä­der som är gar­vat på na­tur­lig väg ut­an ke­mi­ka­li­er, så kal­lad ve­ge­ta­bi­lisk garv­ning. I det­ta fall är det ett så­dant lä­der från kor och som har en fin gra­in­struk­tur. En de­talj som of­ta fö­re­kom­mer på ­väs­kor av hög­re ­kva­li­tet är so­li­da spän­nen och me­tall­de­tal­jer i mäs­sing. Skall man in­ve­ste­ra i en kva­li­tets­väs­ka så välj ett spe­ci­a­list­mär­ke. Att väl­ja ­nå­gon som i stort sett ba­ra gör väs­kor och ac­ces­so­a­rer och har det som ­spe­ci­a­li­tet känns mer ­lo­giskt än att väl­ja en känt mo­de­mär­ke som med stor san­no­lik­het outsour­cat pro­duk­tio­nen och tar orim­ligt myc­ket be­talt. Hos en spe­ci­a­list får man det man be­ta­lar för. I det­ta fall kom­mer väs­kan från dans­ka Mis­mo och kos­tar 600 EUR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.