Jon­ny Di­a­man­dis

Ex­per­ten

Plaza Uomo - - MANUAL -

GRUN­DA­RE AV DET ­AME­RI­KANS­KA VÄSKFÖRETAGET J. PANTHER ­LUGGAGE CO.

Var­för tror du att ryggsäc­ken har bli­vit så po­pu­lä­ra igen de se­nas­te åren?

– Jag tror att det är en kom­bi­na­tion av su­perb funk­tion, att ha hän­der­na fria och vikt för­de­lad över ryg­gen för lät­ta­re frakt­ning, ihop med att det nu­me­ra finns sti­li­ga al­ter­na­tiv att väl­ja på. Förr i ti­den var ge­ne­rellt sätt ryggsäc­ken ett bil­ligt al­ter­na­tiv som du van­ligt­vis ba­ra bar till trä­ning­en el­ler när man var ute och lev­de friluftsliv, men nu­me­ra har den ­tol­kats ge­nom bra de­sign av al­la de sto­ra ­nam­nen och kan va­ra väl­digt sti­lig.

Hur skall väs­kan bä­ras för en mo­dern och in­tres­sant look där man in­te ­för­väx­las med en skol­poj­ke?

– Svår frå­ga. Jag tror att i grund och bot­ten går det ner till ma­te­ri­a­let. Jag me­nar att det blir up­pen­bart när man ser lä­der­de­tal­jer av hög kva­li­tet och fint skal­ma­te­ri­al, att det är nå­got bra och sti­ligt. Sen är så klart de­sign som dess lin­jer och geo­me­tri nå­got som kan hö­ja upp­fatt­ning­en och va­rie­ras.

Be­rät­ta li­te hur du tän­ker när ni ut­veck­lar era pro­duk­ter

– Sam­ma som när jag de­sig­nar vil­ken pro­dukt som helst; funk­tion, ma­te­ri­al och es­te­tik är tre ele­ment som mås­te har­mo­ni­se­ra och som på nå­got sätt är in­timt sam­man­kopp­la­de. Jag stu­de­rar för när­va­ran­de en un­der­bar gam­mal svensk mi­li­tär­väs­ka. Den är en­kel men per­fekt i sin funk­tion och ­an­vänd­bar­het ef­tersom den mås­te va­ra det. Min svens­ka vän och fo­to­graf som jag job­bar med i många år är från Stock­holm och han köp­te ny­li­gen två res­väs­kor ful­la av gam­la mi­li­tä­ra ac­ces­so­a­rer åt oss. Jag stu­de­rar nog­grant den­na typ av pro­duk­ter när jag ska­par nå­got nytt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.