Agy­esh Ma­dan

Plaza Uomo - - MANUAL -

gru nda­re av mär­ket Stoff a som ju st nu kanske är det he­tas­te på mark­na­den när det komm er till mått­syd­da moc ka­jac­kor oc h som får menswea­ran­häng­ar­na att pant­sät­ta lä­gen­he­ter oc h hus för att kö­pa hans plagg.

Var­för fö­re­drar du mocka?

– Jag har all­tid tyckt att mocka va­rit ett vac­kert ma­te­ri­al att job­ba med. Till skill­nad från väv­da el­ler stic­ka­de ty­ger så får ett plagg i mocka ett eget liv och form di­rekt när man bär det. Vi an­vän­der en väl­digt fin mocka från lamm som blir bå­de ljus och väl­digt mjuk som jac­ka. Den läm­par sig väl när man re­ser och kan lätt rul­las ihop i en kläd­på­se och blir en­kel att pac­ka ner i väs­kan.

Är det en myt el­ler är mocka ett väl­digt käns­ligt ma­te­ri­al och ex­em­pel­vis olämp­ligt vid regn?

– Vi job­bar med en väl­digt kom­pakt ver­sion som kla­rar sig bra i regn. Vi re­ko­men­de­rar dock in­te att bli dy­blöt i ett hell­regn men ett lätt regn är ing­et pro­blem. Låt den ba­ra tor­ka na­tur­ligt och bors­ta sen bort de små fläc­kar­na med en mjuk kläd­bors­te, det är allt som krävs. Vi re­ko­men­de­rar in­te att man an­vän­der en me­tall­bors­te ef­tersom en moc­ka­jac­ka är av en fi­na­re hud än det som an­vänds för skor.

Hur fö­re­drar du att bä­ra mockajackan och mat­cha den?

– En jac­ka gjord i mocka är det per­fek­ta mel­lan­ting­et av att bä­ra en skräd­dad ka­vaj och en le­dig jac­ka. En stil­ren jac­ka i lammmoc­ka känns ele­gant nog men än­då väl­digt av­slapp­nad. Vi er­bju­der tre mo­del­ler i det­ta ma­te­ri­al och det känns som att var och en mat­char oli­ka sam­man­hang. 001 är en asym­met­risk mo­dell och den le­di­gas­te och jag ten­de­rar att bä­ra den i mer av­slapp­na­de sam­man­hang med en rund­hal­sad trö­ja un­der. 002 är en flyg­jac­ka med den mest mångsidi­ga for­men och den har jag all­tid med mig ef­tersom den fun­ge­rar på de mest se­ri­ö­sa af­färsmö­te­na så­väl som de mest le­di­ga till­fäl­le­na. 003 är en fi­eld jac­ket och per­fekt för re­san ef­tersom den är väl för­sedd nog att er­sät­ta en väs­ka och kan bä­ras över bå­de en ko­stym och ka­vaj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.