Ka­va­jens histo­ria

Plaza Uomo - - MANUAL -

Fö­re­gång­a­ren till ud­da ka­va­jen som vi bär i dag tros kom­ma från slu­tet av den vik­to­ri­ans­ka eran i Eng­land, 1800-ta­lets se­na­re del. Då sågs her­ti­gen av Nor­folk i en sorts jakt­ka­vaj i tweed. Den påmin­de om ett mel­lan­ting mel­lan en jac­ka och en ko­stym­ka­vaj med bland an­nat fler och ­stör­re fic­kor och ett bäl­te. En­ligt fle­ra histo­ri­ker var det dock förs­ta gång­en man bar ka­vaj och ud­da byxa och in­te ko­stym som nu bör­ja­de kom­ma el­ler som ­ti­di­ga­re – rock och byx­or. Det tog dock någ­ra år in­nan den ud­da ka­va­jen fick det ut­se­en­de den har i dag. Det­ta ­sked­de nå­gon gång un­der tju­go­ta­let och det var då främst ka­va­jer i tweed som bars ud­da och i le­di­ga sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.