USA var ti­dig med fär­dig kon­fek­tion och sack su­its har gjorts kän­da i tv-se­ri­er som Mad Men.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Den ame­ri­kans­ka ka­vajsti­len ­sam­man­fat­tas enklast som klas­siskt tid­lös. När det ­kom­mer till att för­sö­ka be­skri­va nå­gon sorts ­en­het­lig stil för USA blir det svårt. Till att bör­ja med så har de stil­mäs­sigt in­spi­re­rats myc­ket av brit­ter­na vil­ket är na­tur­ligt. Det som gör det li­te in­tres­sant är att lan­det ti­digt fick många ­im­mi­gran­ter från Eu­ro­pa som be­härs­ka­de hant­ver­ket att sy och som tog med sig sin stil. Det fanns till ex­em­pel ti­digt många bra ­ita­li­ens­ka skräd­da­re i New York.

Skall man lyf­ta fram två sa­ker så är det hur ti­di­ga det­ta land var med fär­dig ­kon­fek­tion. Re­dan på mit­ten av 1800-ta­let lär Brooks ­Brot­hers ha sålt fär­di­ga ko­sty­men. Näs­ta sak är be­ty­del­sen av den så kal­la­de ivy-sti­len, en ­fa­lang av den i dag så omått­ligt po­pu­lä­ra le­di­ga sti­len prep­py. Ett nyc­kel­plagg från den­na stil och som ock­så är det som mest för­knip­pas med en ame­ri­kansk ka­vaj­stil är sack jac­ket. Den­na ka­rak­tä­ris­tis­ka ka­vaj på­min­ner myc­ket om den stil som bars i USA un­der fyr­tio- till ­sex­tio­ta­let. Den är klas­sisk, tid­lös och väl­digt okom­pli­ce­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.