En ny­ska­pan­de tolk­ning av den ­klas­sis­ka skräd­da­de sti­len.

Plaza Uomo - - MANUAL -

Lon­don är en stor de­sign- och mo­destad där kre­a­ti­vi­te­ten ­flö­dar. Det märks in­te minst hos al­la de kon­tem­po­rä­ra mo­der­na mär­ken som finns där. När det kom­mer till den klas­sis­ka ­sti­len så har det kon­ser­va­ti­va mo­det satt prä­geln re­jält. Det är där­för väl­digt ro­ligt att det finns ett an­tal unga lo­van­de skräd­da­re och fö­re­tag som för­val­tar det gam­la ar­vet och gör det ­mo­dernt och in­tres­sant i dag. Ef­ter­frå­gan hos fram­förallt en yng­re och köp­stark kund­krets finns, som vill se väl­klädd och sti­lig ut ut­an att för­väx­las med sin far­fars­far. Vi vå­gar på­stå att det är myc­ket tack va­re des­sa nya ak­tö­rer, som vi­sar stor re­spekt för det ­ge­dig­na hant­ver­ket, och som tän­ker nytt som gör att skräd­de­ritra­di­tio­nen kom­mer att över­le­va på sikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.