Kän­ne­tec­ken

Plaza Uomo - - MANUAL -

En myc­ket mjuk kon­struk­tion, in­te säl­lan ut­an fo­der. Ax­lar­na är na­tur­li­ga och of­tast helt ut­an upp­bygg­nad. De två me­to­der som an­vänds vid in­fäst­ning­en av är­men i ärm­hå­let kal­las con rolli­no och spal­la ca­mi­cia. Rolli­no är mer klas­sisk och in­ne­bär en slu­ten söm där ty­get viks nedåt och det bil­das där ka­va­jens ärm stic­ker upp li­te över ax­eln. Spal­la ca­mi­cia är när man syr ihop är­men med ax­eln ho­ri­son­tellt, som på en skjor­ta.

Ka­va­jens längd är nå­got kor­ta­re än nor­malt och sla­gen ­bre­da­re. Gor­get som är söm­men där sla­gen mö­ter kra­gen ­sit­ter hög­re upp än nor­malt. På många ka­va­jer från Ne­a­pel ser man att bröst­fic­kan in­te är rak ut­an li­te böjd. Det­ta kal­las bar­chet­ta ­vil­ket be­ty­der li­ten båt. Man kal­lar där­för for­men för den­na fic­ka kort och gott för båt­fic­ka. En an­nan de­talj, som man ibland ser på ka­va­jer av le­di­ga­re slag här­i­från, är en­dast en knapp på är­men. Slut­li­gen är sti­len känd för att fö­re­dra tre knap­par fast med en ele­gant rull­ning där det övers­ta knapp­hå­let ham­nar i sla­get och in­te syf­tar till att knäp­pas!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.