Stil­brö­der

Asp La­bels vi­sar upp det nya och spän­nan­de från Italien.

Plaza Uomo - - JOURNAL - kon­rad ols­son text Di­no Sol­din foto

Med en upp­växt präg­lad av klä­der och ent­re­pre­nör­skap är det in­te kons­tigt att Daniel och Jim­my Asp kom­mit att bli någ­ra av bran­schens hår­dast ar­be­tan­de brö­der. De­ras agen­tur Asp La­bels, med bas i Gö­te­borg, har fun­nits i sju år och har kom­mit att bli en av de mest spän­nan­de ­ku­ra­to­rer­na av ita­li­ensk kon­fek­tion.

– Vi är prak­tiskt ta­get föd­da i en hög med klä­der, be­rät­tar sto­re­bror Daniel. Kär­le­ken till Italien har all­tid fun­nits där, då fa­mil­jen i 30 års tid har ar­be­tat med ita­li­ens­ka le­ve­ran­tö­rer.

I dag ar­be­tar de med va­ru­mär­ken som ­Tra­ma­ros­sa, Ni­ne in the Mor­ning, Ma­no Stor­ti, Bre­co’s och Be­po­si­ti­ve.

– Tra­ma­ros­sa är helt klart vårt vik­ti­gas­te ­va­ru­mär­ke. De gör lyx­jeans med en fan­tas­tisk histo­ria som går till­ba­ka till 1967. I vår lan­se­rar vi dem i ma­de-to-me­a­su­re.

Vad an­nars är på gång in­för våren?

– Vi går mot en mer av­slapp­nad stil. Det är dags att släp­pa på byx­vid­den och lå­ta lå­ren ­an­das li­te. Ni­ne in the Mor­ning gör de coo­las­te chi­no­sen på mark­na­den just nu, med ja­pans­ka och ita­li­ens­ka ty­ger. www.aspla­bels.se

Brö­der­na Jim­my och Daniel Asp föd­des in i kläd­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.