Upp­da­te­rad

Över­lev vin­tern med nya skö­na­dof­ter och prak­tis­ka pro­duk­ter.

Plaza Uomo - - JOURNAL - ro­bin douglas west­ling av ro­stam zan­di foto

1. För den ak­ti­va

Di­or Hom­me Sport 2017, pris vid för­frå­gan, Di­or Hom­me. Sport­dof­ter är in­te al­las ­fa­vo­rit, men Di­or Hom­mes nya sport­doft för våren 2017 är en klass för sig. Den är ska­pad av ”ex­tre­ma” ci­trus­fruk­ter, kryd­dor, ör­ter och skogs­doft.

2. 3 in 1

An­sikts­mask, 665 kr, Pe­ter Tho­mas Roth. Den­na an­sikts­mask är känd för att va­ra en av de bäs­ta på mark­na­den. An­sikts­mas­ken är en trip­pel­ver­kan­de ­pe­e­ling mask som ef­fek­tivt po­le­rar hu­den och eli­mi­ne­rar gam­la hud­cel­ler. Hu­den blir ome­del­bart jäm­na­re, slä­ta­re och får en fan­tas­tisk lys­ter. Den pas­sar för al­la sor­ters hud­ty­per, men var för­sik­tig och lyss­na på din hud då masken ­svi­der re­jält.

3. Der­ma­lo­gi­ca

Oil Free Mat­te, 585 kr, ­Der­ma­lo­gi­ca. Se­dan vi bör­ja­de an­vän­da Der­ma­lo­gi­cas per­son­ligt ­an­pas­sa­de pro­duk­ter har vår hy för­bätt­rats ra­di­kalt. Det är näs­tan läs­kigt hur snabbt och ef­fek­tivt det gick från en gans­ka så fet ac­ne-hy till ett slätt och rent an­sik­te.

4. Tvät­ta all­tid

Fa­ci­al Fu­el ener­gi­zing Wash, 165 kr, Ki­ehl’s. Den­na ef­fek­ti­va och sti­mu­le­ran­de an­sikts­ren­gö­ring hjälper till att skyd­da hu­den från ef­fek­ter­na av ex­tern på­ver­kan och ger även matt och trött hud ett frä­scha­re och fris­ka­re ut­se­en­de.

5. Dröm dig bort

Dof­ten Bib­li­ot­hé­que 100 ml, 1 600 kr, By­re­do. Svens­ka doft­hu­set By­re­do har för våren 2017 lan­se­rat en ny doft, de­ras mest sål­da doft­ljus Bib­li­ot­hé­que har bli­vit par­fym, men ba­ra för någ­ra må­na­der. Med ba­ra en puff i nac­ken tar dof­ten dig till en at­mo­sfär i en an­nan tid, en värld av gam­la böc­ker och dof­ten av si­na lä­de­rin­bund­na si­dor, upp­ställ­da på mör­ka trä­hyl­lor.

6. Hå­ret som sil­ke

Sil­keskräm, 309 kr, No­ir Stock­holm. Den­na vår­dan­de och fukt­gi­van­de sty­ling­kräm är ­per­fekt för dig som gil­lar bå­de flö­de och struk­tur i ­hå­ret. Ap­pli­ce­ra i torrt hår, med ­en­dast en pär­las stor­lek, job­ba och for­ma ­hå­ret för den tex­tur du vill nå. ­Pro­duk­ten in­ne­hål­ler som nam­net an­ty­der, pro­ti­en från sil­ke och ve­te, aloe ve­ra ­ex­trakt och Pi­not No­ir druv­kär­ne­extrakt.

7. Håll ba­lan­sen

Ult­ra fa­ci­al oil free to­ner, 165 kr, Ki­ehl’s. Det­ta al­ko­hol­fria, pH-ba­lan­se­ra­de och mjölk­ak­ti­ga ­an­sikts­vat­ten av­lägs­nar ef­fek­tivt kvar­va­ran­de oren­he­ter sam­ti­digt som den åter­fuk­tar hu­den. ­ess­utom ut­gör den en per­fekt grund för fukt­crè­me och un­der­lät­tar ap­pli­ce­ring av an­sikts­krä­mer.

Trä­box­ar från Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.